0QB8, ASME, ASML: 배당금 & 이력, 배당락일, ASML 수익률 (2023)

광고하는

14 평가

 1. Home
 2. 주식
 3. ASML
 4. 배당금

0QB8, ASME, ASML: 배당금 & 이력, 배당락일, ASML 수익률 (1) 요약 뉴스

지불 내역배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)이전 / 다음주가회복 히스토리유용한 링크

ASME:

 • XETRA 🇩🇪
 • F 🇩🇪

ASML:

 • NASDAQ 🇺🇸

0QB8:

 • LSE 🇬🇧

배당신뢰도 4.2

배당률 Trailing

1.49%

배당률 Forward

0.32%

배당성향

66.67 %

5개녕평균수익률

0.97%

배당안정성

100 %

배당성장안정성

20 %

배당신뢰도 4.5

배당률 Trailing

1.54%

배당률 Forward

1.19%

배당성향

25.35 %

5개녕평균수익률

0.98%

배당안정성

100 %

배당성장안정성

20 %

배당신뢰도 2.0

배당률 Trailing

1.49%

배당률 Forward

0.32%

배당성향

5개녕평균수익률

1.06%

배당안정성

0 %

배당성장안정성

0 %

배당관련 최신 자료 22/11/10 23:01

배당지급내역

ASME:

 • XETRA 🇩🇪
 • F 🇩🇪

ASML:

 • NASDAQ 🇺🇸

0QB8:

 • LSE 🇬🇧

ASME:XETRA

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 179.17 %
연평균배당성장률, CAGR 22.79 %
평균배당 €1.45625
연간평균배당 €2.33
평균배당률 0.61%
평균연배당률 0.97%
최소 1.05€ (2019-11-04)
최대 2.1€ (2019-04-26)

ASME:XETRAASML

배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2022-11-03 1.37€ 0.3% EOD
2022-08-04 1.37€ 0.24% EOD
2022-05-03 3.7€ 0.68% EOD
2021-11-02 1.8€ 0.26% EOD
2021-05-03 1.55€ 0.29% EOD
2020-11-02 1.2€ 0.38% EOD
2020-04-24 1.35€ 0.51% EOD
2019-11-04 1.05€ 0.43% EOD
2019-04-26 2.1€ 1.15% EOD
2018-04-27 1.4€ 0.87% EOD
2017-04-28 1.2€ 0.99% EOD
2016-05-03 1.05€ 1.28% EOD
2015-04-24 0.7€ 0.71% EOD
2014-04-25 0.61€ 1.01% EOD
2013-04-26 0.53€ 0.94% EOD
2012-11-26 9.18€ 20.09% EOD
2012-04-27 0.5974€ 1.55% EOD
2011-04-26 0.51948€ 1.87% EOD
2010-03-26 0.25974€ 0.97% EOD
2009-03-30 0.25974€ 1.58% EOD
2008-04-07 0.32468€ 1.98% EOD
2007-10-01 2.64935€ 11.47% EOD
확대
배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 204.45 %
연평균배당성장률, CAGR 24.94 %
평균배당 $1.67676625
연간평균배당 $2.682826
평균배당률 0.61%
평균연배당률 0.98%
최소 1.1697$ (2019-11-04)
최대 2.386$ (2019-04-26)

ASML:NASDAQASML

배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2022-10-19 2022-11-03 2022-11-04 2022-11-14 Quarterly 1.34037$ 0.3% EOD
2022-07-22 2022-08-04 2022-08-05 2022-08-12 SemiAnnual 1.39909$ 0.24% EOD
2022-01-25 2022-05-03 2022-05-04 2022-05-12 SemiAnnual 4.19025$ 0.73% EOD
2021-10-20 2021-11-02 2021-11-03 2021-11-12 SemiAnnual 2.09376$ 0.26% IR
2021-01-22 2021-05-03 2021-05-04 2021-05-12 SemiAnnual 1.886$ 0.29% EOD
2020-10-14 2020-11-02 2020-11-03 2020-11-13 SemiAnnual 1.39574$ 0.38% EOD
2020-01-22 2020-04-24 2020-04-27 2020-05-06 SemiAnnual 1.45773$ 0.5% EOD
2019-10-16 2019-11-04 2019-11-05 2019-11-15 SemiAnnual 1.1697$ 0.43% EOD
2019-01-23 2019-04-26 2019-04-29 2019-05-08 Annual 2.386$ 1.15% EOD
2018-01-17 2018-04-27 2018-04-30 2018-05-09 Annual 1.718$ 0.9% EOD
2017-01-19 2017-04-28 2017-05-02 2017-05-12 Annual 1.3072$ 0.99% EOD
2016-05-04 2016-05-03 2016-05-05 2016-05-17 Annual 1.145$ 1.21% EOD
2015-04-24 2015-04-24 2015-04-28 2015-05-11 Annual 0.811$ 0.76% EOD
2014-04-25 2014-04-25 2014-04-29 2014-05-13 Annual 0.84392$ 1.03% EOD
2013-04-26 2013-04-26 2013-04-30 2013-05-14 Annual 0.706$ 0.96% EOD
2012-11-29 11.87$ 19.0% EOD
2012-04-30 2012-05-02 2012-05-15 Annual 0.593$ 1.16% EOD
2011-04-26 2011-04-28 2011-05-10 Other 0.539$ 1.29% EOD
2010-03-26 2010-03-30 2010-04-13 Annual 0.283$ 0.8% EOD
2009-03-30 2009-04-01 2009-04-15 Other 0.27$ 1.58% EOD
2008-04-07 2008-04-09 2008-05-14 Other 0.371$ 1.41% EOD
2007-10-01 Other 2.84$ 8.31% EOD
확대

0QB8:LSE

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 2.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 179.17 %
연평균배당성장률, CAGR 22.79 %
평균배당 £0.0145625
연간평균배당 £0.0233
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.01%
최소 0.0105£ (2019-11-04)
최대 0.021£ (2019-04-26)

0QB8:LSEASML

배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2022-11-03 1.37€ 0.3% EOD
2022-08-04 1.37€ 0.24% EOD
2022-05-03 0.037£ 0.01% EOD
2021-11-02 0.018£ 0.0% EOD
2021-05-03 0.0155£ 0.0% EOD
2020-11-02 0.012£ 0.0% EOD
2020-04-24 0.0135£ 0.01% EOD
2019-11-04 0.0105£ 0.0% EOD
2019-04-26 0.021£ 0.01% EOD
2018-04-27 0.014£ 0.01% EOD
2017-04-28 0.012£ 0.01% EOD
2016-05-03 0.0105£ 0.01% EOD
2015-04-24 0.007£ 0.01% EOD
2014-04-25 0.0061£ 0.01% EOD
2013-04-26 0.0053£ 0.01% EOD
2012-11-26 0.0918£ 0.2% EOD
2012-04-27 0.00597£ 0.02% EOD
2011-04-26 0.00519£ 0.02% EOD
2010-03-26 0.0026£ 0.01% EOD
확대

ASME:F

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €1.38333333333333
연간평균배당 €2.075
평균배당률 0.72%
평균연배당률 1.06%
최소 1.05€ (2019-11-04)
최대 2.1€ (2019-04-26)

ASME:FASML

배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2022-11-03 1.37€ 0.3% EOD
2022-08-04 1.37€ 0.24% EOD
2022-05-03 3.7€ 0.68% EOD
2020-11-02 1.2€ 0.38% EOD
2020-04-24 1.35€ 0.51% EOD
2019-11-04 1.05€ 0.43% EOD
2019-04-26 2.1€ 1.14% EOD
2018-04-27 1.4€ 0.88% EOD
2017-04-28 1.2€ 0.99% EOD
2016-05-03 1.05€ 1.28% EOD
2015-04-24 0.7€ 0.71% EOD
2014-04-25 0.61€ 1.01% EOD
2013-04-26 0.53€ 0.94% EOD
2012-04-27 0.391€ 1.02% EOD
2011-04-26 0.34€ 1.23% EOD
2010-03-26 0.2€ 0.76% EOD
2009-03-30 0.2€ 1.6% EOD
2008-04-07 0.25€ 1.51% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

ASME:

 • XETRA 🇩🇪
 • F 🇩🇪

ASML:

 • NASDAQ 🇺🇸

0QB8:

 • LSE 🇬🇧

ASME:XETRAASML

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 547€ 525€ 6.4€ 1.23 % 1.18 % 14€ 67 %
2021 715€ 587€ 3.4€ 0.57 % 0.47 % 14€ 23 %
2020 397€ 304€ 2.6€ 0.84 % 0.64 % 8.5€ 30 %
2019 265€ 194€ 3.2€ 1.62 % 1.19 % 6.1€ 51 %
2018 137€ 163€ 1.4€ 0.86 % 1.02 % 6.2€ 23 %
2017 146€ 128€ 1.2€ 0.94 % 0.82 % 4.9€ 24 %
2016 106€ 90€ 1.1€ 1.16 % 0.99 % 3.4€ 31 %
2015 84€ 90€ 0.7€ 0.78 % 0.84 % 3.2€ 22 %
2014 89€ 70€ 0.6€ 0.87 % 0.68 % 2.7€ 22 %
2013 69€ 63€ 0.5€ 0.84 % 0.77 % 2.4€ 22 %
2012 48€ 41€ 9.8€ 23.60 % 20.46 % 3.3€ 297 %
2011 32€ 28€ 0.52€ 1.85 % 1.61 % 4.4€ 12 %
2010 29€ 24€ 0.26€ 1.06 % 0.89 % 3.0€ 9 %
2009 24€ 17€ 0.26€ 1.51 % 1.08 % -0.46€ -57 %
2008 13€ 16€ 0.32€ 2.02 % 2.51 % 0.96€ 34 %
2007 22€ 21€ 2.6€ 12.74 % 12.16 % 2.0€ 131 %
확대

ASML:NASDAQASML

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 440$ 533$ 6.9$ 1.30 % 1.58 %
2021 44$ 594$ 4.0$ 0.67 % 8.96 % 16$ 25 %
2020 488$ 347$ 2.9$ 0.82 % 0.59 % 9.0$ 32 %
2019 296$ 220$ 3.6$ 1.62 % 1.20 % 6.0$ 59 %
2018 156$ 192$ 1.7$ 0.90 % 1.10 % 6.8$ 25 %
2017 174$ 146$ 1.3$ 0.89 % 0.75 % 5.2$ 25 %
2016 112$ 100$ 1.1$ 1.15 % 1.02 % 3.2$ 36 %
2015 89$ 99$ 0.81$ 0.82 % 0.91 % 3.8$ 21 %
2014 108$ 94$ 0.84$ 0.90 % 0.78 % 4.2$ 20 %
2013 74$ 74$ 0.71$ 0.96 % 0.96 % 2.1$ 34 %
2012 62$ 57$ 12$ 21.97 % 19.95 % 4.6$ 272 %
2011 42$ 42$ 0.54$ 1.29 % 1.29 % 6.7$ 8 %
2010 35$ 35$ 0.28$ 0.80 % 0.80 % 2.6$ 11 %
2009 17$ 17$ 0.3$ 1.58 % 1.58 % -1.1$ -24 %
2008 26$ 26$ 0.37$ 1.41 % 1.41 % 2.8$ 13 %
2007 34$ 34$ 2.8$ 8.31 % 8.31 % 2.7$ 105 %
확대

0QB8:LSEASML

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 545£ 525£ 2.8£ 0.53 % 0.51 %
2021 711£ 589£ 0.034£ 0.01 % 0.00 % 13.23 0 %
2020 401£ 304£ 0.026£ 0.01 % 0.01 % 7.96 0 %
2019 264£ 195£ 0.032£ 0.02 % 0.01 % 5.33 1 %
2018 137£ 162£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 5.73 0 %
2017 146£ 129£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 4.65 0 %
2016 106£ 90£ 0.011£ 0.01 % 0.01 % 2.2209 0 %
2015 83£ 90£ 0.01£ 0.01 % 0.01 % 3.2018 0 %
2014 89£ 70£ 0.006£ 0.01 % 0.01 % 2.7184 0 %
2013 68£ 62£ 0.005£ 0.01 % 0.01 % 2.3951 0 %
2012 48£ 40£ 0.098£ 0.25 % 0.21 % 3.2928 3 %
2011 32£ 28£ 0.005£ 0.02 % 0.02 % 4.4276 0 %
2010 29£ 24£ 0.003£ 0.01 % 0.01 % 3.0208 0 %
확대

ASME:FASML

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 542€ 525€ 6.4€ 1.23 % 1.19 %
2020 398€ 304€ 2.6€ 0.84 % 0.64 %
2019 266€ 194€ 3.2€ 1.62 % 1.19 %
2018 136€ 163€ 1.4€ 0.86 % 1.03 %
2017 146€ 128€ 1.2€ 0.93 % 0.82 % 3.0€ 40 %
2016 106€ 90€ 1.1€ 1.17 % 0.99 %
2015 84€ 90€ 0.7€ 0.78 % 0.84 %
2014 89€ 70€ 0.6€ 0.87 % 0.68 %
2013 69€ 62€ 0.5€ 0.86 % 0.77 %
2012 48€ 40€ 0.39€ 0.98 % 0.81 %
2011 32€ 28€ 0.3€ 1.22 % 1.05 %
2010 29€ 24€ 0.2€ 0.83 % 0.70 %
2009 24€ 17€ 0.2€ 1.20 % 0.84 %
2008 13€ 15€ 0.3€ 1.62 % 1.95 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 ASML의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

ASME:

 • XETRA 🇩🇪
 • F 🇩🇪

ASML:

 • NASDAQ 🇺🇸

0QB8:

 • LSE 🇬🇧

ASME:XETRA

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.37 EUR 1.37 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2022/11/03 2023/05/03

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.37 1.37
× ×
=
수익 137.00 137.00

ASML:NASDAQ

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 1.34 USD 1.34 USD
배당선언일 2022/10/19 -
배당락일 2022/11/03 2023/05/03

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.34 $ 1.34 $
× ×
=
수익 134.04 $ 134.04 $

0QB8:LSE

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.37 EUR 1.37 GBP
배당선언일 - -
배당락일 2022/11/03 2023/05/03

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.37 1.37 £
× ×
=
수익 137.00 137.00 £

ASME:F

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.37 EUR 1.37 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2022/11/03 2023/04/24

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.37 1.37
× ×
=
수익 137.00 137.00

주가회복 히스토리

ASME:

 • XETRA 🇩🇪
 • F 🇩🇪

ASML:

 • NASDAQ 🇺🇸

0QB8:

 • LSE 🇬🇧

ASME:XETRAASML

배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-11-03 1.37€ 454.35€ 1
2022-08-04 1.37€ 575.7€ -
2022-05-03 3.7€ 541.6€ 27
2021-11-02 1.8€ 705.5€ 1
2021-05-03 1.55€ 539€ 2
2020-11-02 1.2€ 314.25€ 1
2020-04-24 1.35€ 265.75€ 3
2019-11-04 1.05€ 244.8€ 1
2019-04-26 2.1€ 183€ 3
2018-04-27 1.4€ 160.4€ 7
2017-04-28 1.2€ 121.45€ 4
2016-05-03 1.05€ 82.19€ 14
2015-04-24 0.7€ 99.25€ 3
2014-04-25 0.61€ 60.35€ 27
2013-04-26 0.53€ 56.476€ 3
2012-11-26 9.18€ 45.7€ 2
2012-04-27 0.5974€ 38.51€ 5
2011-04-26 0.51948€ 27.72€ 1
2010-03-26 0.25974€ 26.725€ 3
2009-03-30 0.25974€ - -
2008-04-07 0.32468€ - -
2007-10-01 2.64935€ 23.1€ 1
확대

ASML:NASDAQASML

배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-11-03 1.34037$ 439.92$ -
2022-08-04 1.39909$ 588.46$ -
2022-05-03 4.19025$ 570.68$ 93
2021-11-02 2.09376$ - -
2021-05-03 1.886$ - -
2020-11-02 1.39574$ 365.21$ 1
2020-04-24 1.45773$ 291.84$ 5
2019-11-04 1.1697$ 273.18$ 11
2019-04-26 2.386$ 207.2$ 4
2018-04-27 1.718$ 191.75$ 6
2017-04-28 1.3072$ 131.85$ 3
2016-05-03 1.145$ 94.42$ 13
2015-04-24 0.811$ 107.16$ 3
2014-04-25 0.84392$ 81.68$ 3
2013-04-26 0.706$ 73.72$ 322
2012-11-29 11.87$ 62.46$ 148
2012-04-30 0.593$ 50.9899$ 213
2011-04-26 0.539$ 41.64$ 370
2010-03-26 0.283$ 35.31$ 396
2009-03-30 0.27$ 17.07$ 361
2008-04-07 0.371$ 26.28$ 718
2007-10-01 2.84$ 34.18$ 907
확대

0QB8:LSEASML

배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-11-03 1.37€ 450.775£ 1
2022-08-04 1.37€ 576£ -
2022-05-03 0.037£ 538.8£ 2
2021-11-02 0.018£ 701.35£ 1
2021-05-03 0.0155£ - -
2020-11-02 0.012£ 315.15£ 1
2020-04-24 0.0135£ 265.625£ 3
2019-11-04 0.0105£ 244.425£ 1
2019-04-26 0.021£ 184.11£ 3
2018-04-27 0.014£ 158.925£ 5
2017-04-28 0.012£ 121.2701£ 4
2016-05-03 0.0105£ 81.9555£ 7
2015-04-24 0.007£ 99.11£ 3
2014-04-25 0.0061£ 59.504£ 4
2013-04-26 0.0053£ 56.3£ 3
2012-11-26 0.0918£ 44.85£ 2
2012-04-27 0.00597£ 38.16£ 3
2011-04-26 0.00519£ 27.9816£ 1
2010-03-26 0.0026£ 26.57£ 12
확대

ASME:FASML

배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-11-03 1.37€ 454.85€ 1
2022-08-04 1.37€ 574.7€ -
2022-05-03 3.7€ 544.9€ 1
2020-11-02 1.2€ 315.5€ 1
2020-04-24 1.35€ 265.7€ 3
2019-11-04 1.05€ 244.25€ 1
2019-04-26 2.1€ 183.8€ 3
2018-04-27 1.4€ 158.5€ 5
2017-04-28 1.2€ 121.65€ 4
2016-05-03 1.05€ 81.851€ 6
2015-04-24 0.7€ 99.079€ 3
2014-04-25 0.61€ 60.261€ 27
2013-04-26 0.53€ 56.476€ 3
2012-04-27 0.391€ 38.176€ 3
2011-04-26 0.34€ 27.72€ 1
2010-03-26 0.2€ 26.44€ 3
2009-03-30 0.2€ 12.53€ 1
2008-04-07 0.25€ 16.52€ 10
확대

관련 기업

데이터 없음

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 02/16/2023

Views: 5656

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.