Jay Chou Ting Mama De Hua Lyrics (2023)

xiao peng you
Ni shi fou you hen duo wen hao
Wei shen me
Bie ren zai na kan man hua
Wo que zai xue hua hua
Dui zhe gang qin shuo hua
Bie ren zai wan you xi
Wo que kao zai qiang bi bei wo de ABC
Wo shuo wo yao yi tai da da de fei ji
Dan que de dao yi tai jiu jiu lu yin ji
Wei shen me yao ting ma ma de hua
Zhang da hou ni jiu hui kai shi dong le zhe duan hua
Zhang da hou wo kai shi ming bai
Wei shen me wo pao de bi bie ren kuai
Fei de bi bie ren gao
Jiang lai da jia kan de dou shi wo hua de man hua
Da jia chang de dou shi wo xie de ge

Ma ma de xin ku bu rang ni kan jian
Wen nuan de shi pu zai ta xin li mian
You kong jiu duo duo wo wo ta de shou
Ba shou qian zhe yi qi meng you
Ting ma ma de hua
Bie rang ta shou shang
Xiang kuai kuai zhang da
Cai neng bao hu ta
Mei li de bai fa
Xing fu zhong fa ya
Tian shi de mo fa
Wen nuan zhong ci xiang

Zai ni de wei lai
Yin yue shi ni de w___ pai
Na w___ pai tan ge lian ai
Ai! wo bu xiang ba ni jiao huai
Hai shi ting ma ma de hua ba
Wan dian zai lian ai ba
Wo zhi dao ni wei lai de lu
Dan ma bi wo geng qing chu
Ni hui kai shi xue qi ta tong xue zai shu bao xie dong xie xi
Dan wo jian yi zui hao xie ma ma wo hui yong gong du shu
Yong gong du shu
Zen me hui cong wo zui ba shuo chu
Bu xiang ni shu
Suo yi yao jiao ni yong gong du shu

Ma ma zhi gei ni de mao yi
Ni yao hao hao di shou zhe
Yin wei mu qin jie dao shi wo yao gao su ta wo hai liu zhe
Dui le
Wo hui yu dao le zhou run fa
Suo yi ni ke yi gen tong xue xuan yao du shen wei lai shi ni ba ba
Wo zhao bu dao tong nian xie de qing shu
Ni xie wan bu yao song ren
Yin wei guo liang tian ni hui zai cao chang shang jian dao
Ni hui kai shi xi huan shang liu xing ge
Yin wei zhang xue you kai shi zhun bei chang wen bie

Ting ma ma de hua
Bie rang ta shou shang
Xiang kuai kuai zhang da
Cai neng bao hu ta
Mei li de bai fa
Xing fu zhong fa ya
Tian shi de mo fa
Wen nuan zhong ci xiang
Ting ma ma de hua
Bie rang ta shou shang
Xiang kuai kuai zhang da
Cai neng bao hu ta

聽媽媽的話
Jay Chou 周杰伦
小朋友 你是否有很多問號 為什麼
Xiao peng you, ni shi fou you hen duo wen hao, wei shen me
Little children, do you have a lot of questions, why

(Video) Ting mama de hua-聽媽媽的話 with in-video lyrics

別人在那看漫畫 我卻在學畫畫 對著鋼琴說話
Bie ren zai na kan man hua, wo que zai xue hua hua, dui zhe gang qin shuo hua
When other kids are reading manga, I am learning to draw and learning to communicate with the piano

別人在玩遊戲 我卻靠在牆壁背我的ABC
Bie ren zai wan you xi, wo que kao zai qiang bi bei wo de ABC
When other kids are playing games, I am leaning on the wall memorizing my ABCs

我說我要一台大大的飛機 我卻得到一台舊舊錄音機
Wo shuo wo yao yi tai da da de fei ji, wo jue de dao yi tai jiu jiu lu yin ji
I said that I wanted a large airplane, but I got an old recorder

為什麼 要聽媽媽的話 長大後你就會開始懂得這種話
Wei shen me, yao ting ma ma de hua, zhang da hou ni jiu hui kai shi dong de zhe zhong hua
Why should I listen to mother's words? When you grow up you will understand what I am saying

長大後我開始明白 為什麼我跑的比別人快 飛的比別人高
Zhang da hou wo kai shi ming bai, wei shen me wo pao de bi bie ren kuai, fei de bi bie ren gao
After I got older I started to realize why I run faster than others and fly further than other people

將來大家看的都是我畫的漫畫 大家唱的都是 我寫的歌
Jiang lai da jia kan de dou shi wo hua de man hua, da jia chang de dou shi wo xie de ge
In the future, people will be reading my mangas and all the songs they sing will be written by me

(Video) 聽媽媽的話 - Ting Ma Ma De Hua [Listen to Mom] - Jay Chou - Lyrics Pin Yin + English Sub

媽媽的辛苦 不讓你看見 溫暖的食譜在她心裡面
Ma ma de xin ku bu rang ni kan jian, wen nuan de shi pu zai ta xin li mian
Mother's hard work isn't seen by others. She knows the warm recipe by heart

有空就多多握握她的手 把手牽著一起夢遊
You kong jiu duo duo wo wo ta de shou, ba shou qian zhe yi qi meng you
When you have time, hold her hand and sleep dream together

聽媽媽的話 別讓她受傷 想快快長大 才能保護她
Ting ma ma de hua, bie rang ta shou shang, xiang kuai kuai zhang da cai neng bao hu ta
Listen to mother's words, don't let her get hurt. You want to grow up quickly so you can take care of her

美麗的白髮 幸福中發芽 天使的魔法 溫暖中慈祥
Mei li de bai fa, xing fu zhong fa ya tian shi de mo fa, wen nuan zhong ci xiang
Beautiful white hair, growing inside happiness. Angel's magic benevolence within (her) gentleness

在你的未來 音樂是你的王牌 拿王牌談個戀愛
Zai ni de wei lai, yin yue shi ni de w___ pai na w___ pai tan ge lian ai
In your future, music is your key to success, use it to get into a relationship

唉 我不想把你教壞 還是聽媽媽的話吧 晚點在戀愛吧
Ai wo bu xiang ba ni jiao huai hai shi ting ma ma de hua ba, wan dian zai lian ai ba
Sigh, I don't want to teach you to be a bad kid. Why don't you listen to what your mother says and get in a relationship later

(Video) 周杰倫 Jay Chou【聽媽媽的話 Listen to Mom】-Official Music Video

我知道你未來的路 當媽比我更清楚
Wo zhi dao ni wei lai de lu, dang ma bi wo geng qing chu
I know your future path, but your mother knows it even better

你會開始學其他同學在書包寫東寫西
Ni hui kai shi xue qi ta tong xue zai shu bao xie dong xie xi
You will start imitating friends and write things on your backpack

但我建議你最好寫 媽媽我會用功讀書
Dan shi wo jian yi ni zui hao xie, ma ma wo hui yong gong du shu
But I suggest you better write: Mom I will put in my best effort to learn

用功讀書 怎麼會從我嘴巴說出
Yong gong du shu, zhe me hui cong wo zui ba shuo chu
I will study hard, how does that come from my mouth?

不想你輸所以要教你 用功讀書
Bu xiang ni shu suo yi yao jiao ni, yong gong du shu
I need to teach you because I don't want you to lose. Study hard

媽媽織給你的毛衣 你要好好收著
Ma ma zhi gei ni de mao yi, ni yao hao hao shou zhe
The sweater mother gave you, you have to keep it safe

(Video) Jay Chou - Thing Ma Ma De Hua ( Slower Version 2x) pinyin Lyrics

因為母親節到時我要告訴她 我還留著
Ying wei mu qin jie dao shi wo hui gao shu ta, wo hai liu zhe
Because on Mother's Day, I want to tell her, I still have it

對了 我會遇到了周潤發
Dui le, wo hui yu dao le zou ren fa
Oh yea, I will meet Zhou Run Fa*
*Zhou Run Fa is a famous actor (Yes...He is Chow Yun Fat)

所以你可以跟同學炫耀 賭神未來是你爸爸
suo yi ni ke yi geng tong xue xuan yao du shen wei lai shi ni ba ba
So you can show off to your friends, "The God of Gambling will be your father"

我找不到童年寫的情書 你寫完不要送人
Wo zhao bu dao tong nian xie de qing shu, ni xie wan bu yao song ren
I can't find the childhood love letter. Don't give it away after you write it

因為過兩天你會在操場上撿到
yin wei guo liang tian ni hui zai cao chang shang jian dao
Because you will find it on the playground two days later

你會開始喜歡上流行歌 因為張學友開始準備唱吻別
Ni hui kai shi xi huan shang liu xing ge yin wei zhang xue you kai shi zhun bei chang wen bie
You will start to like pop music because Jacky Cheung is about to sing Kiss Goodbye*
*(Kiss Goodbye is a famous song that was a hit in the 90s)

(Video) Jay Chou -- Listen to Mama’s Words聽媽媽的話(Ting Ma Ma De Hua) #lyrics #mother #mommy #listentomamawords

See also:
JustSomeLyrics
13
13.1

Reba McEntire Little Rock Lyrics

Videos

1. Jay Chou Ting Ma Ma De Hua Lyrics
(jaychoulyrics)
2. Jay Chou - Ting Ma Ma De Hua (Listen to Mama Words)
(Diana Found In PIK)
3. Ting Ma Ma De Hua - Jay Chou (听妈妈的话 - 周杰倫)
(lyric s)
4. Jay Chou Ting Mama De Hua Indonesia Lyrics
(Selvira Jackie)
5. TING MAMA DE HUA (TERJEMAHAN) INDO
(Ok-pang)
6. Fragrant Rice - Hương Lúa [Vietsub + Kara] [HD]
(jvnvsub)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 18/07/2023

Views: 6335

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.