Full Text / Transcription of AMIGOE-1950-10-12 (2024)

67ste JAARGANG No. 7989
*~«€***>■
' DAGBLAD VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEiM Aae„. Aruba Ay Cfll CUIUCUV Abonn.-pnji: Curacao en Bonaire ƒ 2.-, Aruba, Suriname, Boyenwinden ƒ 2.50. Bv itenland ƒ 3.- per maand (bij vooruitbet.).
"
T/% f IQQI Kantoor: Conjciëntiesteeg 27-29. Telefoon: Redactie 3858 Administratie 3550. 11.-f. CA U lt». Uitgave: N.V. Paulusdruklterii, Willemstad, Cur.cao. NIUT 10 O. f\TQt\Qs
*"~——^———^*«^^^—' m»^^^ ~—^——.^____— Hoofdredacteur: Ad. Vorsnev. , __^^_
[^UISTKAM^]AMIGOE DI CURAÇAO
DONDERDAG 12 OCTORER 1950 VIER PAGINA'?
”Er zijn al andere plannen
voor hen gereed”,
zegt een woordvoerder van het leger
te Tokio
Korea. —De Amerikanen, die op het centrale front ten Noor
den van Kacsong aanvallen, hebben Woensdag weinig vooruü
Sang gemaakt. Zij moesten voorzichtig hun weg tasten door grote mijnenvelden en moesten twee tegenaanvallen afslaan. Een
Woordvoerder van het leger te Tokio zeide, dat zij „niet alles op
alles zetten om vooruit te komen, daar er a\ andere plannen voor hen gereed zijn".
Verder naai- het Oosten trok
keri de Zuid-Koreanen na de
van Tsjorwon en
p°emwha verschillende kilome
j*fs verder, waarbij zij ~matige
egenstand" overwonnen. Deze
steden liggen resp. 50 en 30 km. v °orbij de 38ste breedtegraad.
Te Washington is bekend ge
bakt, dat het 27.000 ton pielde vliegdekschip' „Leyte"
-tjeh bij de vloot voor de Ko
kust heeft gevoegd. De
van de „New Vork Timés"
dat de Zuid-Korea
jjen drie belangrijke steden heben veroverd:
rf*jorwon, Koem
Mia en Pjonggang, van waar
verder wordt voortgetrok
en. Pjonggang is de top van
*~fn driehoek met Tsjorwon en
£°emwha resp. 25 km. naar het.
Zuidwesten en het Zuid-oosten
gelegen als de punten van de
oasis.
DE STRIJDERS VOOR DE VREDE, leden van de Amer kaanse afvaardiging t naar de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het zijn (van links naar rechts): Hènry Cabot
Lodge, Jr.; Mevr. Eleanor Kot sevelt; Warren Aüstin; John J. Sparkman; en John Fostc
Dulles. Achter hen staan de plaatsvervangende afgevaardigden. In dezelfde volgorde zijn
het: John Hickerson, Assistent. Staatssecretaris; Ernest A. (Tvss; Benjamin V. Cohen; Mevr.
Edith Sampson; en John C. Ross.
Duitsers in Noord
Korea?
ens een speciale corres
polldent. van de „Daily Tele
Sraph" wijzen de binnengeko
men berichten erop, dat uuit
Sers in Russisch krijgsgevangenschap, onder wie een generaal, een rol gespeeld hebben aan de
zijde der Noordelijken. Het blijkt v°lgens het blad dat de Dun se
generaal Sho*rner brieven n
hl'is heeft geschreven uit Korea, waar hij aan het hoofd staat
van een adviesgroep, verbonden aan het strategisch commando
der Noordelijken. Vele andere
Duitse families zouden derge
uJk nieuws uit het Verre Oos
ten ontvangen hebben.
Mittenwald. '— De 19-jarige
Scho*rner, een doch
ter van de generaal Scho*rner,
heeft nadrukkelijk het bericht
van de „Daily Telegraph", dat
ziJ brieven van haar vader uit
Korea zou hebben gekregen, te
gengesproken. Zij verklaarde in
1y44 voor het laatst een brief van haar vader te hebben gehad en niet te weten waar deze op het ogenblik is.
Communistisch China
waarschuwt
Tokio.
— Communistisch Chi
na heeft de Verenigde Staten
voor de tweede maal in 10 dagen gewaarschuwd zich buiten Korea *e houden. De waarschuwing is
door Peking omgeroepen. De ra
dio citeerde een woordvoerder
van het ministerie van buiten
landse zaken als volgt: ~Dc
Amerikaanse strijdkrachten po
Sen thans op grote schaal de
;j**ste breedtegraad te overschrijden. Het Chinese volk kan by
een dergelijk ernstige toestand
niet werkeloos toezien, ook al
net met het oog op het gevaar
van uitbreiding van de oorlog".
De opdracht van de Verenigde
Naties aan MacArthur om de
Noordelijken ten Noorden van
de breedtegraad te vervolgen,
noemde de woordvoerder on
wettig.
De verwijzing in de resolutie
naar het houden van algemene
Verkiezingen en het instellen vart één enkele regering waren
hechts ~leugens, die ais dekmantel dienen \oor verlenging van
de oorlog". Amerika is de voornaamste „schuldige aan 'de
agressie-oorlog". Het had hierbij
op onwettige wijze gebruik ge
maakt van de naam der Veren.gde Naties.
De „medeplichtige landen"
konden niet onder hun „me
de-verantwoordelijkheid" uit.
Volgens de woordvoerders ve

tegenwoordigden de 47 voor de
resolutie uitgebrachte stemmen
in geen enkel opzicht de wil
van de volken der wereld. D?
voor de resolutie uitgebrachte
stemmen vertegenwoordigden
660 millioen mensen, terwijl de
vertegenwoordigers van de lan
den, die worden voorgegaan
door de Sovjet-Unie, 722 mil
lioen mensen vertegenwoordig
den met inbegrip van de bevol
king van communistisch China.,
Radio-Peking heeft de troepen
der Verenigde Naties in Korea
beschuldigd van wreedheden.
Volgens de radio zijn meer dan
700 vrouwen en kinderen in
Seoel door de Amerikanen en
Zuidelijken „afgeslacht". Gelukwens en dank
Londen. — Stalin heeft de
Noord-Koreanen succes gewenst
„in hun strijd voor de onafhankelijkheid", aldus meldt radio
Moskou. Stalin deed dit in ant
woord op een telegram van de
Noord-Koreaanse minister-presi
dent Kim Ir ben ter gelegenheid van het feit, dat twee jaar geleden diplomatieke betrekkingen
werden ingesteld tussen de
Sovjet-Unie en Noord-Korea.
Stalin dankte Kim fr Sen en
wenste „de Koreaanse bevolking, die de onafhankelijkheid van
haar land heldhaftig verdedigt,
een succesrijke voltooiing va ï
haar jarenlange strijd voor de
vestiging van een verenigd, on
afhankelijk en democratisch
Korea".
Kim Ir Sen zei in zijn tele
gram: „Dank zij de belangioze
hulp, die de Sovjet-Unie op grond van het in Maart 1949 gesloten
verdrag inzake economische en
culturele samenwerking gebo
den heeft, heeft de Koreaanse
bevolking geweldige successen
geboekt in de ontwikkeling van onze republiek. Wij weten, dat
in deze oorlog de steun en sympathie van de vredelievende volken der gehele wereld, de grote Sovjet-Unie voorop, aan de zijde van de Koreaanse bevolkin;;
zijn".
RIJST EN PROPAGANDA
Taipeh. — Een woordvoerder
van de Nationalistische Chinese
regering verklaarde, dat Natio
nalistische vliegtuigen 24 toi
rijst bo\en communistisch ge
bied, dat door een hongersnood
is getroffen, hebben uitgewor
pen. Het betrokken gebied ligt
in het dal van een buiten haar oevers getreden rivier ten Noor
den van Sjanghai.
Behalve rijst zijn ook 6 ton
propaganda-materiaal, pamflet
ten en vlaggen uitgeworpen ter
gelegenheid van de verjaardag
van de vorming der Nationalistische regering 39 jaar geleden,
aldus is verklaard.
FRANSE VERLIEZEN IN
INDO CHINA.
Parijs — Volgens een woord
voerder van het Franse minis
terie van buitenlandse zaken
hebben de zware verliezen, die
de Franse strijdkrachten de laatste dagen in Indochina hebben
geleden, niet geleid tot een nieuw Frans verzoek aan de Verenigde
Staten om bespoediging van de
militaire hulp.
Ex-keizer Rao Dai, het hoofd
van de staat Vietnam, verklaar
de Woensdag te Cannes, dat hij „onverwijld" naar zijn land zou
terugkeren. Hij zeide, dat er zich in Vietnam gebeurtenissen voor
deden, die de internationale vrede en veiligheid zouden kunnen bedreigen.
Saigon -t!:e Franse troepen
zijn uit Thai Ngoejen (Nojrd
Indochina] weggetrokken, aldus
maakt het leger bekend.
Recht tot het hart
— Wie zich uit neiging aan de
studie zet, zaait; wie het uit eer
2Ucht doet, oogst.
Canada, Egypte en Irak steunen het
Amerikaanse plan
Lake Succcss — De Canadese minister van buitenlandse zaken, Lester Pearson, verklaarde gisteren in de politieke commissie van de Verenigde Naties, dat, indien de Russische argumenten aanvaard worden, de Algemene Vergadering niet in staat zou zijn op te treden in geval van agressie.
Hij zeide dit in antwoord op
een aanval, die Wysjinsky deed op het Amerikaanse plan, dat de Algemene Vergadering de be
voegdheid zou geven op te tre
den tegen agressie, indien de
Veiligheidsraad hiertoe niet. in
staat was. Wysjinsky, aldus
Pearson. zag een essentieel punt
in h;t voorstel over het hoofd,
namelijk, dat de Algemene Ver
gadering bevoegdheden zou krij
gen, die niet alleen binnen het
kader van het Handvest vallen,
maar welke slechts zouden wor
den gebruikt nadat de Veilig
heidsraad zelf niet in staat was
gebleken handelend op te treden.
De Egyptische afgevaardigde
Mahmoed Hassan Pasja steunde
het Amerikaanse plan, maar
stelde drie amendementen voor.
Volgens een van deze amende
menten zou voorrang gegeven
worden aan de militaire opleiding en uitrusting van militair zwakke staten. Ook de Irakse afge
vaardigde steunde het Ameri
kaanse plan.
De commissie ging tot Donder
dag uiteen; er werd niet gestemd.
Ambon-conflikt
door het falen van de Nederlandse autoriteiten om hun
verplichting na te komen de
discipline onder de troepen,
die onder hun controle slaan
te handhaven. Na opgemerkt te hebben, dat de Indonesi
sche regering vele wegen ge
probeerd heeft om tot een op
tig te komen en na de
brief van 30 September in
herinnering te hebben ge
bracht, die zei, dat interven
tie van de UNO de opstandelingen slechts zou aanmoedi
gen, zegt de brief van 9 October, dat aanvaarding van de
goedeMiensten van de UNCI
de indruk zou geven, dat de
republikeinse regering niet in Pt?at is haar binnenlandse
verantwoordelijkheid te dro
gen zonder hulp van buiten."
De brief bericht de UNCI,
dat de militaire operaties op
Ambon bevredigend verlopen
en dat de meeste zorg in acht wordt genomen door de In
donesische strijdkrachten om
de veiligheid van de burger
bevolking te waarborgen. „De Indonesische strijdkrachten
zijn er tot dusver in geslaagd
het gehele Noordelijke deel
van het eiland Ambon te be
zetten, waar zij door de be
volking werden verwelkomd".
„Er is alle reden om te ho
pen, dat de militaire operaties op Ambon in de naaste toe
komst met succes zullen worden afgesloten. Wanneer dit
bereikt is. is de regering van
plan om uitvoering te geven
aan haar voernemen, om een
zekere mate van autonomie
aan de Zuid-Molukken te verlenen. Het zal dan een geneer ren zijn besprekingen met. de UNCI te besinnen over '*p
ibilisatie en repatriëring
van de Ambonnese troepen,
die nu op Java zijn".
het nieuws van vandaag
Na een lange zitting heeft
de UNCI heden haar be
sluit bekendgemaakt om aan
de Veiligheidsraadverslag uit te brengen. In een brief aan
Roem spreekt de voorzitter
van de commissie voor deze
week, de Amerikaan H. Doo
little, het leedwezen van de
commissie er over uit, dat de Indonesische regering niet in staat is gebleken aan de op
roep van de UNCI gevolg te
geven en haar aanbod van
goede diensten te aanvaarden.
„Het enig doel van de op
roep en het aanbod van goede diensten was, te helpen een
vreedzame oplossing te vin
den voor de moeilijkheden die in de Zuid-Molukken plaats
hebben", aldus de brief van
Doolittle. „Naar het oordeel
van de commissie gaven de
aangeboden goede diensten
een gelegenheid tot onderhandelingen, terwijl het aan de
Indonesische regering werd
overgelaten een uiteindelijke
beslissing terzake te nemen".
De brief van de UNCI ver
volgt: „Onder deze omstan
digheden en ingevolge haar
opdrachten beschouwt de
commissie het als haar plicht aan de Veiligheidsraad ver
slag uit te brengen omtrent
haar pogingen om een vreed
zame oplossing van het ZuidMolukse conflict te bereiken
en van de mislukking van
deze pogingen.
De brief aan Roem was ver
gezeld van een afschrift van
het verslag aan de Veilig>
heidsraad. .
Bovendien heeft de UNCI
de tekst gepubliceerd van een brief van Mohamed Roem,
minister van buitenlandse za
ken van Indonesië, d.d. 9
■ Ociober aan de UNCI ge
schreven, waarin gezegd
wordt dat de Indonesische regering, de bereidheid van de
' UNCI om in de Ambonese
kwestie haar goede diensten
aan te bieden, hogelijk waar
deerden dat zij „de meest ernstige aandacht" geschonken
heeft aan het laatste beroep
van de UNCI.
Dit beroep, zo zei Roems
buet, „was, genjk wij weien,
ingegeven door de ernstige
wens om te helpen bij het tie
reneen van een bevredigende
oplossing van deze ongeluk
kige aangelegenheid, hoems
biiel' braciit in herinnering de opmerking in het beroep van de UNCI, dat de uiteinaelijke verantwoordelijkheid bij de
Indonesische regering ligt.
„Wij hebben deze zaak niet
gezocht, maar zoals u duide
lijk zal zijn uit haar geschiedenis, werd zij ep ons gelegd
Sovjet voorstel.
Lake Suocess — De Sovjet
unie heeft Woensdag formeel een
conferentie van de Grote Vijf
voorgesteld om hot handhaven
van de Jntcrnationale vrede en
veiligheid" te bespreken. In de
ontwerp-resolutie, die alhier is
uitgegeven, stelt de Sovjet-Trio
vo >r deze conferentie te be'og
g~n voordat men strijdkrachten
ter beschikking van de Veilig
heidsraad zal stellen.
AVANCES VAN DE SOVJETUNIE
BIJ DE V.S.?
Londen
— Volgens een specia
le correspondent van de ~Daily
Telegraph" is te Lake Success een speculatie ontstaan over wat aangeduid wordt als vage avances
van Sovjetzijde bij de Verenigde
Staten over een regeling van de
tussen de twee landen bestaande kwesties. De Sovjets zouden te
kennen gegeven hebben, dat zij
bereid zijn om te onderhandelen
over het vredesverdrag met Ja
pan. De avances zouden voorna
melijk zijn uitgegaan van W'v
sjinsky en Malik. Volgens Ame
rikaanse diplomaten, aldus Reu
ter, zou de voorwaarde van be
perking der besprekingen over
het vredesverdrag tot de Raad
van ministers van buitenlandse
zaken onaanvaardbaar zijn voor
de Amerikaanse regering, die op
het standpunt staat, dat alle landen, die aan de oorlog in de Pari fie hebben deelgenomen, ver
tegenwoordigd moeten zijn.
Tal van Kaneen
Dat de Nederlandse handel en
industrie van de grote mogelijkheden, die Zujd-Amerika biodt,
nog niet het volle profijt hi getrokken, zal wei door niemand worden ontkend. De Nederland
se energie hevft in dat wereld
deel nog tal van kan.-en. Die
liggen niet uitsluitend op hel ge
bied van emigratie. Om die kansen tenvolle te gebruiken, is het nodig, dat de Nederlandse gooa will in die landen wordt vej
sterkt. Het zou overdreven zijn
te zeggen, d. Ub ick.
nie van Zuid-Amerika de nieu
we positie van eriand e
Anf.i.en en turiname :■
heel heeft begrepen. Ook in iUt
\an de wereid haakt men
naar afschaffing van alles, wat
aan het oude kolonialisme herinnert.
üi een wereld als de onz \
waarin politieke verwikkelingen
hun invloed over de g h bol doen gevoe.en, is het ge
wenst, dat omtrent N
se positie tussen de volken van
Zuid-Amerika geen enkel mis
verstand kan ontstaan. Dat '.;
nodig om politieke, maar even
zeer om economische redenen.
Het zou om vele redenen zeer
zijn toe te juichen, wanneer de
minister van buitenlandse zaken kon besluiten een aantal krach
ten uit de Nederlandse Antillen en Suriname in de diplomatieke en consulaire vertegenwoordi
gingen in Centraalen Zuid
Amerika een behoorlijke plaats
te geven. Het zou evenzeer zijn toe te juichen, indien jonge mensen uit de West, die in Neder
land studeren, worden aange
moedigd een loopüaan bij bui
tenlandse zaken te kiezen. Geen betere „voorlichting" omtrent
de „nieuwe staatsorde" dan de
voorlichting door de feiten.
Voor wie de wereld daar
ginds enigszins kent, is het in
hei geheel niet moeilijk een
aantal mensen te noemen, me
thans reeds op verschillende
poelen ten mistekend figuur
zoucien slaan.
Vrede met Japan.
Washington — Acbeson ver
klaarde op zijn wekelijkse pers
conferentie, dat de Verenigde
Staten met de Sovjet-Tnie en de andere landen van de commissie voor het Verre Oosten besprekingen voeren over voorstellen voor een vredesverdrag met Japan.
De besprekingen worden in op
dracht van president Truman
door Foster Dulles geleid.
Zuid Amerika biedt vele kansen
Zowel aan de Antillen als Nederland
's-Gravenhage. — Onder de titels „Nederland en de Antillen".
„Zuid-Amerika biedt vele kansen", „Curacao en Aruba kunnen
uitstekend bemiddelen", „Werk voor de jeugd van hier en ginds" schrijft de reisredacteur van „Het Vrqe Volk":
„De Nederlandse Antillen en
Suriname zijn in aardrijkskun
dig opzicht een deel van Zuid
Amerika, dat eigenlijk een we
relddeel op zich zelf is. In de
Zuidamerikaanse landen telt
Nederland een aantal diploma
tieke en consulaire vertegen
woordigingen. Maar op geen enkele post van enige beteken.s
vindt men een gezant, een con
sul, een gezantschapsraad of
handelsattaché, die uit Zuiu
amerikaans Nederland afkomstig is. Dat is jammer. De nieuwe
staatsorde, waarin de Nederlandse Antillen en Suriname in een
~nieuw Koninkrijk" verenigd
zullen zijn
— die nieuwe staats
orde zal hopelijk ook in deze
minder juiste toestand verbete
ring brengen.
Het gaat niet alleen om de
kennis van het Spaans, da' in
Zuid-Amerika voertaal is. Men
moet de betekenis van de taal
echter ook niet onderschatten.
De levensgewoonten, de denkwij
zen en gebruiken van de Zuid
amerikanen kunnen het bett
door Zuidamerikanen worden
begrepen.
Bemiddelaars
Soms is men geneigd van de
resuhaten van economische p

nel rat ie in Zuid-Amerika snelle
en grote wonderen te verwach
ten. Voor die hooggespannen ve •
wachting bestaat wel enige re
den. Jiet Zuiuamerikaau&e w

reiddeel is onmetelijk rijk aa 1
natuurlijk bezit. Wanneer dat
deel \an de wereld tol voile
ontplooiing zal zijn gebracht,
zal het in betekenis de \ eremgue bta;en van Noorü-Amerika e,.
treffen.
Maar het doordringen op de
Zuidamerikaanse markt is ten
werk, dat slechts langzaam vor
deringen maakt. Curayao en
Aruba (de beide bloeien Ie eilanuen der Anulien) kuimen hi
bemiddeling ai
verrichten.
Op zichzelf zuh'en
landen noo Nederlandse producten worden.
Weliswaar is de koopkracht der
bevolking zeer groot, maar bet
getal der inwoners is. ten op
zichten van bet Ned
productie-vermogen, te beperkt.
Van de en Aruba;
markt gaat echter een grote in
vloed uit on de markten van
Zuid-Amerika.
WEST-END
DONDERDAG 7 & 9.13 p.m.
Het grootste muzikale drama in TECHNICOLOR
„TQNMGHT RND EVEJRV NICHT"
(ESTA XOCHE V TOD AS LAS NOCHES)
RITA HAYWORTH — JANET BLAIR
— LEE ROWMAN —
MARC PIATT
Ritu dunst en zingt onweerstaanbaar in een feest voor oog en hart. Een film, die iedereen nog eens wil z!en. ƒ 1.50
— ƒ 0.90. Met tekst. Kinderen geen toegang.
Morgen 7 & !>.:!<) p.m. „THE SON OF MONTE CRISTO 'T"
De Antilliaanse zakenman
heeft bewezen, dat hij er zijn
mag. Wanneer hij zich met zijn voll< loorvoer van.
producte irlandse her
kon i t, kan er succesvol
\ntii
liaanse zakenman voelt zich met
Nederland verbonden. Ma ke banden ook tv
hem en het' Zuidamerikaa
vasteland, dat vlakbij ligt. A'
leen het feit, dat een prod
het etiket „Nederlands Fabri
kaat" draagt, zal in vele geval
len niet voldoende prikkel voor
hem zijn. Zaken zijn zaken. De
producten moeten van gi
kwaliteit zijn en in staat in elk
opzicht tegen de Nóoi
kaanse te concurreren. Weet de
Antilliaanse of Surinaamse za
kenman dan bovendien, dat h j
op de Nederlandse diplomatieke
posten landgenoten aantref:.
evenals hij Zuidamerikaanse Ne
derlanders zijn, dan zal dat ten
zMn.
Geschoold personeel
Wanneer in
bemiddelende functie d
(itTland.se Antillen en Surin;
het economisch verkeer tus
het nieuwe Nederland en Zuid
Amerika langzaam maar z
zal worden uitgebreid, zal
behoefte groeien aan univ<
tair-geschoolden, die zowel aan
een Nederlandse als een
Zuidamerikaanse hogescholen
hebben gestudeerd. Men denke
aan de studie in het I
recht, Arbeidsrecht, Sociale We
tenschappen, Economie, e.d.
Hier geldt: regeren is vooru't
zien. De vra lient tij..:.
weging, of de regering X

derlandse studenten niti ;
moet aanmi
ding aan een der Zuidami se universiteiten aan te vu
Daarvoor moeten deviezenmoei
lijkheden uit de weg worde: 1 ruimó en bijzondere faciliteiten
ekt.
Ofschoon er uiteraard
van overeenkomst zijn, lig
louding tussen Nederlands
zijds en de Antillen en Su
riname anderzijds op een geheel ander vlak dan de Indo
kwestie. Over afscheiding van
Nederland wordt ginds do >.'
niemand ernstig gedacht.
Sterke emotionele
kan men niet verbreke
de g:'dachte van afscheiding
. dat i( mand die ernstig
ierde) zou ook onmiddt
uiten op het welbegrepen ei
genbelang der bevolkingen.
De Nederlandse Gr . die
niel alleen op papier, maar ook
in tic praktijk geen onderscheii
kent naar ras, geloof of afkomsf,
! de bonte bevolkin
naburig land haar kan
len, hoe groot en machtig
buren ook zijn. Juist om die reden echter moet liet voor Ne
derland en de Nederlan ere-zaak zijn de nier de te verwezenlijken /net maat
en van grote en gedut
allure".
Aneta verwacht aftreden van minister
W.F. Schokking
's-tiravenhage.
— Het ANP verneemt uit goede bron, dat het
aftreden van de minister van oorlog en van marine, mr. W. F.
Schokking, binnenkort kan worden verwacht.
DE PRINS MAAKT HET
GOED
Soestdijk.
— Volgens een me
dedeling van het paleis van he
den maakt Prins Bernhard het
goed na enkele dagen een lichte
operatie in het Academisch Zie
kenhuiste Utrecht te hebben
ondergaan. Men verwacht, dat
de P eind van 'de
ze \veek het ziekenhuis zal ver
laten.
BENOEMING VERWACHT
Gravenhage. — Naar wij
lemen, zal binnenkort de b
riihg te verwachten zijn van
jhr. mr. M. P. M. van Karne
beek tot buitengewoon gezant
en gevolmachtigd minister va.i
Nederland bij de staat Israël.
KLM NAAR I.A.T.A.
's-Gravenhage.. — Dr: A. Ples
man. president-directeur der
KLM. zal in gezelschap van mr. L. H. Slotemaker, onder-direc
teur, Zondag eS October naat
San Francisco vertrekken. Bei
den zullen daar deelnemen aan
de 6e jaarlijkse algemene vergadering van de 1.A.T.A., die oo
l(i October begint en een week
zal duren.
Strafvervolging ingesteld tegen
Suriname's ”Reveille” en ”de Surinamer”
Paramaribo. — De procureur-generaal in Suriname heeft mede
gedeeld, dat een strafvervolging zal worden ingesteld tegen de
bladen „Reveille" en „De Surinamer" wegens het zic!i in beled'
gende vorm uitlaten over de rechterlijke macht, <ian wel wegens belediging van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening
van zijn bediening.
De bladen hadden de onpartijdigheid van de rechters bespro
ken naar aanleiding van de vrijspraak van het Statenlid Findlay, wie belediging van minister Lichtveld tijdens een schorsing van
een Statenvergadering ten laste was gelegd.
DE SURINAAMSE
VERKIEZING
Paramaribo. — Thans i
bleken, dat ruim fi.ooo oproe
pingskaarten voor de verkiezing
van Maandag niet zijn uitge
reikt, hetgeen ruim 20', is van
het aantal kiezers in Paramaribo. De redenen waren 0.a., dat mensen niet thuis werden aang

troffen, in welk geval de kaait
diende te worden ai i. en
dat kaarten werden terugbe
zorgd door mensen, die Verklaarden niet te willen stemmen. Van de uitgebrachte stemmen zijn
822, dal van onwaarde.
VOORZITTER N.P.S. SPREEKT
MET GOUVERNEUR.
Paramaribo — De voorzitter
van de N.P.S., de heer F. Lim
Apo, heeft gisteren een o'.ider
li■>'•' I g;>u\e.
stuui l ce
\ en
Klaa zijn bi
en.
„HET KOOKT IN SURINAME”
's Gravenhage. — He
I „Vrij Nederland El Li
het nummer van 7 Octo
der i ilitiëk in Sürina
..Tiet kookt in Suriname. '
den wo fi; aank
ten wegens bele lijke \ liegen over en wei <
toon van de n de St
%men zich in X. i
dit woord geoorloofd is) lianen
gevechten ooit iets go
voortkomen.
Toch mag d
verontrusten. Het i
Kw( toe hare biji een
kwe
Voor dit Uk irt zijn
woordelijk. Het past ons wel
in i
Indische pol
len, waaraan wij slechts kun
nen voldoen krach i
varing. die wij hun i
kort nooit hebben gi
eheid; zi
ten nog leren er in
tijk mee te werken. Hel taak hei n —
niét, : te crit
ren; \ eèl minder hé
ten.
CURACAO
Bovenwinden Fair
Van Z.E. Gouverneur Peters
werd door de perihin
van Sociëteit Asiento het n
gende telegram uit Aruba ent
en:
Ve: neem zojuist overhandiging
[ue vijftigduizend gulden als lopig netto opb
behoevens Boyenwinden. Zeer
heugd buitengewoon resul
taat dank zij arbeid en toewij
ding van Bestuur Sociëteit. Uit
naam slachtoffers van orkaan
dank ik U voor prachtig werk.
De winnaar van de Frigidaire
Airconditioner, houder van lot
No. 0625 schreef ons de volgende óngedati
Aan het Faircomité „Boyen
winden"
Isla. Geacht comité,
Veroorloof TJ hierbij aan
ujj op do 9290 -om io[ uapatq a gidaire Airconditioning.
Ik kocht dit lot van een lief
tallige schone en tot mijn ver
wondering lees ik in de krant
dat zowaar dit lot de prijs heeft gewonnen.
ik heb reeds een uitstekend
araat in mijn eigen huis

zij het dan ook een ander merk
— en zou niet weten wat met
een tweede apparaat té doen.
Inruilen of verkopen te mijnen
bate lijkt mij
— gezien het doel
— niet juist, zodat ik geen betere, weg weet dan uw comité dit
lot te schenken met de opdracht dat eventuele baten ten gunste
van l'w comtié voor de Boyen
winden komen; de mensen op
die eilanden hebben hier oi
tv. ijfeld meer aan.
Om bijzondere redenen waar
ler de voornaamste is af
schuw voor publiciteit laat ik I'
in het duister omtrent mijn identiteit en teken.
Hoogachtend,
Uw X V Z
Plet spreekt vanzelf dat wij
zeer getroffen zijn dcor dit gulle gebaar en wij maken dan ook
gaarne van deze gelegenheid ge
bruik om Mijnheer X V Z n
hartelijk dank te zeggen voor
zijn sympi thieke
SURINAAMSE PADVINDERS KOMEN.
Hedenmiddag om 5 uur wordt
de 'Tapanahoni' mei de Suri
naamse nadvindi noord in
tavéri verwacht. De padvin
ders vervoegen zich bijtijds bij
hun groepleiders om hun Suri
s in de padvin
hartelijk \\
■ toe
reiden.
HOOGTEPUNTEN UIT
CUROMS PROGRAMMA.
Heden 19.
— uur zin
d van Columbusdag
e
geleid d or de h< rs.
0 uur brengt mevrouw
luchtig
framma met schetsjes van
Fortuyn met medewerking van
Douw e Nieuwenhuis en aan de
piano begeleid ddor mevrouw
Fannv Lopez.
IN HET KORT.
Is vandaag kort.
— De ver
keerspolitie meldde twee lichte
aanrijdingen en t waarschuwde
tweemaal voor ondeugdelijk
licht. — De maximum tempera
tuur was gisteren, 31.0° C (87.8° ii en minimum 25.4° C (77.7°
F). — Op Caracasbaai brak een
uit tussen C. en M. meende
een steen te moeten gooien. De
politie dacht er anders over. —
>ouw B. aan de Mgr. Ki
cken deed aangifte van
-tal van een polshorloge en
een gouden armband. Het moet gebeurd zijn op 10 October
avcnSs tussen 9 en ] l uur.

Een partijtje sieraden, die enige maanden geleden gestolen wer
den bij mevrouw B. werden te
tjUggevonden. De Mevrouw 15..
die deze weck gearresteerd werd wegens het medenemèn van een
ie, bleek deze sieraden
in o] I bruikleen gene."
te h(
RICHTEN.
Plai ar Sta. Martha;
'o van La Guayra; Alcoa
van La Guayra n
.; Nanti Baran
quilla: Cardcas naar Port of
n Engeland:
s naar San Juan en
Maracail
NIEUWS VAN DE W.I.S.B.
In het R.K. Zeemanshuls is
Maandag 9 Octobe» de eindstrijd
om het Snelschaak-kampioenden. +
levendige ',c langstelling
len een fl'nk aantal toe
schouwers di n. De ren.
werden vlot ld en le
verden het volui .rie issi ;t ial
1. S. Zonenschain 4'i punt;
'man 3Vé rmt; 3. E.
Schob 3 pnt.; 4. I. B. Meit 2Vz
pnt; •'>. A. Voordenhout 1 pnt.;
(>. Ch. Velder Vi pnt.;
De prestatie van de Hr. Zonen
schain is schitterend. Voor de
vijfde achtereenvolgende keer
heeft hij het Kampioenschap be
haald.
Een ernstige candidaat was de
Hr. C.andehnan. In de finale
de hij echter tegen de kam
pioen en werd daardoor No. 2.
De Hr. Schob hoekte zijn eer
espunfen pas m de fina
le en wel tegen heide vorenge
noemde deelnemers.
De leiding van de wedstrijden
in handen van de Hr. J. Ch.
Tïepen. Tot besluit van het tour
nooi cverhandigde hij, onder
> i toepa ss< lijke woorden, aan
!■ van dé drie winnaars een
nneringsbeker.
De We che Schaakbond
ziet met voldoening op deze
TUg en hoopt dat nog
hakers zich zullen mel
den als lid van een der drie-aangesloten verenigingen op Cura
eao tot verdere onwikkeling van
nooie schaaksport op dit ei
land.
SOOI ZO, MOY!
„Wat de wind XIET meenam"
heette de muzikale revue die gis
terenavond onder leiding van de
Heer Moy Galante in de Stads
uw buig werd opgevoerd en
van dat het uit
verkochte huis het met ons eens zal zijn als wij zeggen „Gelukkig
dat de wind ook Moy Galante
hier heeft achtergelaten". De op
ïng van gisteren was een re
prise van de medio September
reeds opgevoerde revue van de
zelfde naam en diegenen, die nog
Is in gebreke bleven het
Oiwspel te gaan zien. kunnen
vij nu reeds mededelen, dat de
leer Galante zal trachten nog
eenmaal, en dan onherroepelijk
/oor de laatste maal de revue te irengcn. Vooral het Europeese
teel van de bevolking van Cüra
:ao, dat wij op beide uitvoerin
gen misten, kunnen wij deze kennismaking met de Curacaose
Kleinkunst warm aanbevelen.
Over de uitvoering zelf kunnen
wij kort zijn. daarover schreven wij reeds op zeer enthousiaste
wijze bij de vorige gelegenheid.
.Ook ditmaal l>unnen wij niet an
dan vol lof zijn over bet uit
ende gebodene, ook over het
aanvangstijdstip dat op de klok
al' op tijd begon. Wij zouden in
• vervallen als wij de
liteiten van de verschillende
artisten zouden gaan opsommen,
doch enkele punten willen wij
even aanroeren. De verster
kings-installatie werd thans vak
kundiger bediend dan de vorige
maal, noewel een dubbele ver
sterker, in verband met de twee
micropn&ons misschien aanbever
ling zou verdienen. Het beas
nen van een versterker bestaat
niet uit hei gadeslaan van de
show maar van nét icr.en op
apparaten!
Uitstekend werk 1. de
tap-dansers en de slangenmens.
Het gezellige feest met het Bal
lantine-bier gaf de toeschouwers in de zaal het idee zelf op een
feest te zijn 'en een dansje te
kunnen maken. De volkomen losseten vrije sfeer op het toneel, die niets tneatraals had, kenmerkte
ne goeue regie van Moy Galante
en vooral bij amateurs is de regie
een belangrijk punt. Otty Fraai
zong.als vanouds (du.; zeer goed); de Heer Beckers viel ons ietwat tegen. „Nora" zong en acteerde
goed, maar door de slechte afstelling van de verstreker klonk haar stem soms wat schel. Helaas was de stem van „Ëvèiyn niet ht.u
maal in overeenstemming met
haar verschijning. De Weense
Wals was prachtig van aankle
ding en de mysterieuse „Black
Light" vertoning bracht de toe
schouwers in vervoering. ™. te afwerking van het proSj maakte dat om half één llê
.
bliek in een prettige stsf
irts keeide.
i Wij kinnen niets andefq
(evenals de vorigekeer) e ;
siast zijn over de uitstek^
:o, M
SPORT
BOKSWEDSTRIJD
ONBESLIST
Birmmgham.
— In e#jï
vecht over 10 ronden I»
Nederlandse kampioen Willy Schagei
mingham onbeslist tegen &\ gelshian Jimmy Carroll.
WERELDNIEUWS
ROOD CHINA VALT
TIBET BINNEN.
New Delhi
— Volgens cc a
respondent van de ~State". J
zouden Chinese eommui
troepen Tibet zijn binnf ken. Zij bezetten in een
aanval" een strook van
°
breed. Hierdoor zouden
staande besprekingen vai
betaanse missie, die op
naar Peking, mislukken, munisten hadden zich
moeilijk toegankelijke be 4500 meter hoogte ven
De Tibetanen waren aa
lijk de strijd meester, do< na de dood van hun aai' werden zij verslagen. Ee)
taanse woordvoerder te
Delhi verklaarde niets \
regering te hebben vern"lll
C I W E L R fll D I__A_^
HEDEN DONDERDAG 12 OCTOBER OM T & !> NM
Een huiverwekkende. en öctievolle film!!
ELLA RAINES FRANCHOT TONE
In:
"
THE P H/S NT O M LRD*
* In het Engels met Spaanse tekst.
VRIJDAG 13 OM 7.01) N.M. „THE YVINDOW VRIJDAG 13 OM !).()() N.M. „Down to the Sea in \
"
' *
T H E _fi TER R O * J^
HEDEN DONDERDAG 12 OCTOBER OM 7 & !) N.M
Nog eens. :.. De film waarover men niet uitgepraat kunt rak*
INGRID BERGMAN LESLY HOVVARD
In: '
„INTERMEZZO"
In het Engels met Spaanse tekst.
ƒ 1.5Q _ o. o. KINDEREN OM 7.00 N.M. dej]^
VRIJDAG J.J OM 7& !) N.M. „THELMA JORDAN". /
STATEN VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN.
Op VtVIJDAG, de 13de October
1950, des morgens te 8.15 uur.
Te behandelen onderwerpen:
1. Ingekomen Stukken.
2. De belangen van Bonaire.
DE Griffier,
VAN WEEL.
KOOKT VERSTANDIG; KOOKT OP GAS
SNEL, ZINDELIJK, ZUINIG, SPAARZAAM
Inlichtingen: GASMAATSCHAPPIJ
- TEL. 3310
'
DAOBLXO AMÏGOÈ M CURACAO
Goocl Scotch ékdZÊÊÊ
Whishy
BORN ft» — STILL GOING STRONG TR* *Tt\
JohnnieWalker
Only the climate of Scotland, only the skill of Scotsmen c«B
give Johnnie Walker its incomparable flavour. Johnnie Walker il
Scotch Whisky at its very best.
JOHN WALKER & SONS LTD., SCOTCH WHISKY DISTILLEBS, KILMAKNOCK, SCOTfA"
1'
>gene:
Morris & Curiel & Sons Ine, Curacao.
v Everybody enjoyS-V BALLANTINE^BEER "Better buy the oase
P. Uallantine&Sojis.NcwErk.N.J.
Vracgt steeds
BALLANOE ALE EN BïER
Op Curagco: J. A. J. Sp.o;k M.V., Tol. 2448,
Werfstraal 42.
Jpp Aruba: Mario S. Ai&nJs N.V., Tel. 1174.
2 I R
@ „Theima Jordon" — £on: Barbare llüiswkk o
VR,JDM'' : m * "NM
h ZATERDAG 1 I OM 7 & !> N.M.
v con e! ultimo suspiro en Wendell Gorev
— x»™. B 1»,...
1
* , 8.30 N.M.
Donderdag 12 OtfobA
Aruba Lions en Veilig Verkeer
Allerwege wordt er hard gewerkt voor het Veilig Verkeer o» *ruba. De Aruba Lionsclüb heeft hiervan ook een gedeelte on
*'ch genomen.
is men sinds korte tijd doende om de Veiligheidspatrouilles
Oor scholen in te stellen. Hiervoor heeft men thans een (i«00
handleidingen laten drukken welke op de scholen verspreid wor
*"• ten einde een indruk te geven van do voorschriften ten
'l'iiste van deze patrouilles en vooral de ouders en kinderen hierede vertrouwd te doen geraken. Het doel van deze patrouilles is:
Sc , "nctie: De functies van de
veiligheids-patrouille zijn:
c c>t onderrichten, geleiden en
«"oleren van de leerlingen
ken 6en st' n °ol bij het o verste_
fj van straten en hoofdwegen
°f nabij scholen en het be
Pzaam zijn van onderwijzers
°uders bij het onderricht van
bij het volgen jj. veilige handelwijzen
ter?
/! ' L; '> ')I'uik maken van
L
t]
°n hoofdwegen ten allen tijd:
. P alle plaatsen
(J,,.
1 '"a' klas vvordt door de on
y u'.)'-eru si. zo mogelijk vlak
j ,0r het verlaten van het klas
liikkI gewezen op de noodzakeJKheid dat de schoolkinderen veel mogelijk gebruik maken
n trottoirs, voetpaden en
£rsteekplaatsen. Een en andci
in overeenstemming
s.?
1 het betrokken hoofd der hthooi.
(e) de bus bestuurder hel]
de order te handhaven terwij'
de bus op weg is. De patrouille
leden zien nauwlettend toe
geen kinderen hun hoofd, armen of handen buiten de ra
steken en dat de kinderen in een veilige houding blijven zitten;
td) de bus bestuurder h
na te gaan dat geen boeken,
blikken, of andere pakjes zoda
nig zijn geplaatst dal de kinde
ik over kunnen
ukelcn;
(e) de bus bestuurder I
er (>■> toe te zien dat de kinde
ren de bus in- en uitstappen op
een rustige en ordelijke wijze.
Als er kinderen uit de bus moe
ten stappen, zai het patrouille
lid eerst uitstappen en zich ge
reed houden om indien dit nodig mocht zijn de uitstappende kinderen te helpen;
(f) Moeten er kinderen de
]a
e Patrouilles moeten niet b

(l ei-Uort 'en met de vërantwoor
het
' voor ne,: re ëe^en van
j, verkeer met voertuigen.
Vv cfl mag het h-en toegestaan
g.. den dit verkeer te re;
lit
J . boeten niet optreden als po
enrimannen' Ilet is niet nodiö
j,. daarom ook niet wenselijk dat
Jtip
° worden door een go
nto teUJke of eilandsverord;
°D h
°f WCt die betrekking heefc
verkeer met voertuigen.
v et *s begrijpelijk dat hier
Gr ,r .de steun van een ieder die
ix j'J betrokken is noodzakelijk
he ï Ze Patrouilles worden gv
opgeleid in samenwerking **> de politie. tr^
en zal de leden van de pa
'ille kunnen kennen aan een
tiè koPPel <5 cm - breed.) Wanr insignes worden gebruikt
Rp deze op de borst gèdra
v.
'■ Het uitgebreide boekje bc
& voorts nog een duidelijke
t
eenzetting over hoe de pa
v
°ui lles moeten werken. De
I 'Jl'Hehtingen van de patrouihe
,
° n die b.v. bij de schoolbus
' J «taan zijn:
le er °P toe te zien dat alle
Ij
>r'mgen j n de bus zijn en vei
h, zitten voordat de bus begint o Uden;
>) de bus bestuurder helpen
Saan 0f allen present zijn;
straat of verkeersweg overste
ken voordat zij op de bus stap
pen, of na het verlaten van de
bus. dan zal de bus bestuurder,
zich ervan vergewissen dat de
weg in beide richtingen vrij is,
en pas daarna de kinderen een
teken geven dat er een veilige
opening in het verkeer is om
hen in staat te stellen voorlangs de bus over te steken. De pa
trouille-leden zien er op toe dat de kinderen het teken van d?
bestuurder afwachten alvorens
over te steken;
(g) Indien dit nodig mocht zijn
zullen de patrouille-leden de bus
uurder behulpzaam zijn bij
het gebruiken van de nooduit
gang van de bus.
Voor dit doel moet hij van de
bestuurder de nodige aanwijzin
gen ontvangen;
Dit boekwerkje zal er onge
twijfeld toe bijdragen, dat d-J
Lionsclüb hun doel zal bereiken en vanaf deze plaats een woord
van lof aan de Aruba Lionsclüb, die een voorbeeld is voor allo
iq Verkeer-actiês op Aruba,
waarbij zeker de leuze gebruikt
is niet praten maar doen.
Daarom is het de plicht van
ons allen, voor de veiligheid
van de jeugd, deze actie Ce steunen en ter zijner tijd de aanwijzingen van de leden van cc 1
patrouille op te volgen. Het is
een algemeen belang.
Mia Slaveska en haar Ballet Variante
De dans is een uiting van vreugde die de m\ens aangeboren is. Er zijn echter vele verschillen in de wijze, waarop een dans tot uiting komt. Bijna elk vótfc heeft zijneigen danskunst, d.och
slechts weinigen individuen weten haar te verheffen tot iets
schoons. Zelfs in de zeer kunstzinnige Westerse wereld zijn de
beroemd geworden danseressen te tellen, niet zonder reden, want de volledige overgave eau liehdam en (/eest, gepaard gaande met
een intensieve vermoeiende en langdurige oefening, eist de gehe
le persoonlijkheid en maar enkelen bereiken de top van deze
vorm van kunst. i
Mia Slavenska wilde reeds als
kind balletdanseres worden. Zij
was vier jaar oud, toen zij haar
eerste onderwijs in deze kunst
ontving en op haar vijfde jaar
verscheen zij als een jeugdige
ster op de planken met het Za
greb Opera Ballet in haar ge
boorteland Ybegoslavië.
In 1936 kreeg zij internationa
le bekendheid, toen zij de Olympic-prijs won tesamen met
Kreutsberg en Wigman, beroemde dansers van deze tijd. Het
volgende jaar trad zij op in de
Franse film ~Ballerina", die een prijs won en nog beschouwd
wordt als de beste balletfilm?
Deze film wordt nog steeds vertoond in de grote steden van
Europa en Amerika.
tot hun recht komen. Zij worden zo gekozen, dat zij niet te lijden hebben door de beperkte ruimte. Door middel van mooie cos
tuums en passende verlichting
zijn deze dansen een streling
voor het oog. Gedeelten uit gro
te balletten worden eveneens op deze wijze bewerkt, men kan
dit vergelijken met het uitvoe
ren van opera-aria's op het concertpódium.
Mia Slavenska heeft haar groep volkomen aan deze wijze van
optreden aangepast. Het gehele
programma is aangepast aan de
oppervlakte van het concertpo
dium, de sfeer wordt daardoor
Van 1938 af, totdat zij haar ei
gen groei) vormde, was zij ballerina bij het Ballet Russe te Monte Carlo, waarmee zij in de meest beroemde rollen van klassieke
en moderne balletten in Europa, Noorden Zuid Amerika He
grootste successen behaalde. Zij
is thans aan de spits van haar
carrière en wordt beschouwd als een der boste ballerina's ter wereld.
Het reizen met een kleine bal
letgroep heeft zijn eigen beko
ring en zijn moeilijkheden. Men
treedt op op concertpodia en
deze dulden geen groots opgezette scènes, een enorm orkest en
vliegende stunts van de opvoe
rehden. Aan de andere zijde zijn
intiemer en het contact met het publiek beter.
Het is ook een van de princi
pes van Mia Slavenska en haar
Ballet Variante, dat voor elk publiek gedanst moet kunnen wor
den, of het in de Metropolitan
Opera is in New Vork of op een
podium in een klein bergstadje.
Er wordt in beide gevallen ge
streefd naar zo hoog mogelijke
perfectie, waardoor het komt dat een bijzondere prestatie soms
gelukt op een podium van een
school ergens op het platteland. Hetzelfde geldt voor de andere
dansers en danseressen, die met haar optreden. Zij zijn gekozen
niet alleen om hun artistieke
prestaties, maar vooral ook om
hun geloof in wat zij doen.
Het programma, dfat op Aruba
uitgevoerd wordt is zeer geva
rieerd, zowel klassiekeen
volksdansen komen voor het
voetlicht. Dit repertoire is ge
kozen uit de beste stukken, aangegeven door de meerderheid
van het Amerikaanse publiek en zonder twijfel zal ook het Aru
baanse publiek genieten van de
kunst, gebracht door een der
beste hedendaagse bdlletgroepen.
Het Bestuur van de Arubaanse Kunstkring deelt middels dit bericht aan het publiek in het al
gemeen mede, dat de verkoop
van de toegangsbewijzen voor de balletavond van Mia Slavenska
en haar Ballet Variante thans
geregeld is door de Directie van de Veer's Chain Theatres, met
dien verstande, dat de hogere
prijs van 8 gulden komt te vervallen. Alle kaarten voor de balletavond op Dinsdag 17 October
a.s. kosten dus ƒ 6.—, terwijl op
de avond van de uitvoering aan het loket van het de Veer thea
ter te Oranjestad nog 200 plaatsbewijzen worden verkocht.
Tom Poes en de grootgroeiers
?n
". ( ' e
•• ■ • iets!" fluisterde heer Bommel benauwd.
k stik oef! Help !!"
» aag hem dan wég
" stelde Torn Poes voor. „Het is maa
lond en hij wil geen kwaad doen! Het arme dier
kt Ult ce gegeten, die dat vreemde vent'e vanna
Wel ro°tén was. En er zaten groeikorrels in die zak! U weet
~~ de grootgroeiers van professor §i(
e
" eP kreunde heer Ollie. „Jij staatdaarmaar
....
T
••• ikstik Help!
"
dat^
111 ''iHS trok ( ' c nom ' schouderophalend aan zijn staart, zo
net dier verschrikt wakker werd en begon toen hard te roe
„Ga je weg!"' riep hij. „Vort beest! Naar je baas! Ga weg!" De hond krabbelde overeind, keek teleurgesteld naar Torn
én sloop toen heen, met de staart tussen dé benen.
„Oef!" zei heer Bommel, piepend en hijgend zijn ademtekort
aanvullend.
„Dat is precies wat ik wilde doen! „Vort beest!" wilde ik roe
pen .... maar ik kpn niet genoeg adem krijgen als je begrijpt
ik bedoel. Ik was eh .... wat .... Torn Poes! Help!
Torn Poes! !"
lieer Hommel was. terwijl hij sprak, langzaam omhoog getild
en kwam nu plotseling tot de ontdekking, dat hij boven op een
reuzenworm zat . .
ARUBA
ARUBAANSE FILMLIGA
OPGERICHT.
Op Aruba is enkele dagen ge
leden een Arubaanse Filmliga
opgericht als onderdeel van het Arubaanse Cultuurcentrum. Dit
centrum- bestaat reeds een jaar
on heeft tot op heden helaas nog niet veel kunnen doen wegens
gebrek aan geld.' Het Is daarom een verheugend verschijnsel, dat men thans zo ver is om een liga
op te richten. De heren J. Ber
mebroek Gravenhorst en de be
kende fotograaf F. Fischer
1«rachtten enige tijd geleden in
hun functie als bestuursleden
van de Curacaose Liga een be
zoek aan Aruba. De Curagaose
Liga bestaat reeds enige tijd en
heeft een toestel geschonken
door de Sticusa. Men beloofde
alle medewerking en wilde zelfs het toestel naar Aruba sturen,
wanneer dit nodig mocht zijn
Men heeft thans aan de Gezag
hebber gevraagd gebruik te mogen maken van het openlucht
theater. Het deel van deze Liga is le. vertonen van films der
Sticusa. Dit zijn meestal speel
films (16 mm.) die uit België,
Frankrijk en andere landen ko
men. Deze speelfilms zijn over
gebracht op de 16 mm. 2e. het vertonen van amateursfilm. Hierdoor wil men de ama
teurs stimuleren en er zal ook
een speciale werkgroep voor
amateurs komen. Het Bestuur
bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter Ir. P. Nagel; Secre
d. Fowler; 2e. Secretaris
M. H. Hamers en L. A. C. Laclé.
Aangezien de te vertonen fil
men niet gecensureerd worden,
mogen ze alleen in besloten
kring vertoond worden, derhal
ve is er alleen toegang voor le
den der Arubaanse Film Liga.
.Men kan zich opgeven en wij
raden het U zeker aan dit te
doen bij een der bestuursleden.
Het kost per persoon ƒ 10,
— en
per echtpaar ƒ 15,—. Voorts ligt
het in de bedoeling eens per
maand een film te vertonen.
Geeft U op als lid van deze Liga. Wij zijn ervan overtuigd dat U
er geen spijt van zult hebben.
DE SCHAAKVERENIGING
ORANJESTAD ACTIEF.
Als de tekenen niet bedriegen,
gaat het schaakleven op Aruba
een goede toekomst tegemoet. 3G Schakers kwamen weer bijeen
om op Vrijdag 6 October in het
gebouw van het R.K. Militair
Tehuis elkaar op vriendschappelijke en sportieve wijze te be
kampen. Het mag met vreugde
geconstateerd worden dat op de
ze avonden de ware schaakgeest heerst en als om elf uur de tijd
van sluiten komt dan is het analiseren van en het debateren
over de gespeelde partijen nog
druk aan de gang. Hierbij de uitslagen van de ge
speelde competitie wedstrijden:
Groep I: Crc.es
— Pandt 1—0;
Postma
— Hassell 1—0; Kroo
nenberg — de la Fuente 0—1;
Groep II: van Putten
— Lich
tenstein 1—0; Weijland — Kos
ter 0—1; Domburg
— Cools 1—0;
Groep III: Barrios — van Nes
se 1—0; Berkhout
— de Jong
1—0; Lau
— Leenheer 0—1;
Hiemstra — Nieuwkerk afgebro
ken.
Groep IV: Cruysen
— van Ag
gelen afgebroken. Ruyler

Atjak 0—1; de Bruin
— Dirks
1_0; de Keizer
— Tjin Fan Sjon
o—l.
Rectificatie: De in de vorige
ronde gespeelde partij Brown

van Putten werd gewonnen door van Putten.
De volgende speelavond wordt
gehouden in het gebouw Scala
te Oranjestad opVrijdag 13 October 1950.
CURSUS MACHINESCHRIJVEN
EN
STENOGRAFIE OP ARUBA.
Er blijft altijd behoefte be
staan aan geoefend kantoorper
soneel en daarom is het nuttig
eens te wijzen op de mogelijk
heid, die er op Aruba bestaat om te worden opgeteid voor erkende type- en stenografiediploma's.
We hebben daarom eens een
bezoek gebracht aan de cursus,
die wordt gegeven door Me
vrouw H. J. Spit-Ligtvoet en die kort geleden is ondergebracht in een lokaaltje aan de Nieuwstraat t/o het kantoor van de K.N.S.M.
In dit lokaaltje staan 10 type
writers en momenteel zijn er drie cursussen aan de gang. Er wordt echter uiteraard individueel on
derwijs gegeven, zodat het ook
mogelijk is zich tussentijds voor
een cursus aan te melden.
cursisten, welke ook zonder irp
het bezit te zijn van een Mulo
diploma tot de cursus worden
toegelaten, worden opgeleid voor het Diploma van de „Vereniging van Leraren In Steno En Ma
chineschrijven" (de zgn. „Vli
sem").
\
De lessen worden gegeven on
der auspiciën van het Departe
ment van Onderwijs te Curacao.
waar men zich voor het examen dient op te geven. (Het aanmelden voor de, cursus kan geschie
den in de Nieuwstraat). De exa
mens worden twee maal per jaar afgenomen. Naar Mevr. Spit ons mededeelde slagen gemiddeld
twintig leerlingen per jaar, ter
wijl de exameneisen voor hen
die Mulodiploma bezitten, over
eenkomen met de eisen, die de
Lago aan het kantoorpersoneel
stelt.
Een soortgelijke cursus wordt
gegeven door Frère Theodorus
van de R.K. Jongensschool. Hier wordt opgeleid voor het Diploma van
de „St. Gcnesiusbond",
waarvan Frère Theodorus vo >r
zitter is. Men rr.cet, cm tot deze cursus te worden toegelaten in
bezit zijn ven/een Mulodiploma.
NEDERLAND
Rotterdam.
— „Nederland
wenst zijn eigen plaats als een
maritieme mogendheid in te nemen", zo verklaarde de minister van defensie, mr. M. F. Sfihók
king, gisteravond te Kotter
landse defensietaak in het kader van het Atlantisch Verdrag en
verwees kennelijk naar het ver
melde Engels-Amerikaanse plan
om dé maritieme ui van Ntj
derland te yórkleihèh.
„Wij zullen o.is niet terzijde
laten ctellen. I ring van
de afgelopen wi re'.döorlog nee ït
ons geleerd. dat eer. aanzien
lijke zeemacht onontbeerlijk is
om onszelf op geëigende wijze
te beschermen".
De minister zeide voorts, dat
Nederland „een speciale mari
tieme taak heeft bij de bescherming van de Westerse gebieden, die buiten het Atlantisch Pact
vallen en van de grote koop
vaardijvloot."
bij de Veiligheidsraad.
LIJST VAN WISSEL
KOERSEN
Amsterdam.
— De Nederland
se Bank heeft een nieuwe lijst
van officiële wisselkoersen g;
publiceerd. De lijst is gelijk aan die, welke sinds 2 Januari jl.
bestaat met uitzondering van
Montreal, die tot dusver niet
werd genoteerd. De Canadese
dollar wordt thans genoteerd
op 3.58 tot 3.64 gulden ais ge
volg van de recente herwaarde
ring door de Canadese regering.
DEBUTANTENWEDSTRIJD
In de Aula van het Gemeente
museum te den Haag vond de
zer dagen een „Debutantenwed
strijd" plaats. De Jury deed bij
haar uitspraak mededeling, dat
Cora Canne Meyer (zang) de
prijs was te beurt gevallen. Cora Canne Meyer een Amsterdamse
mezzo-sopraan, werd aan de
vleugel begeleid door George van Renesse.
INDONESIE
AMBON DEBATTEN IN
INDONESISCH PARLEMENT
Amsterdam.
— De correspon
dent van het Algemeen Handelsblad" .in Djakarta schrijft, dat
het debat in het Indonesische
parlement over het telegram van dr. Drees inzake Ambon in vele opzichten verhelderend heeft
gewerkt, zowel wat betreft de
reacties als de binnenlandse po
litieke verhoudingen.
Over de hoofdzaken was vol
ledige overeenstemming met
uitzondering van de uiterst lin
kerzijde, doch opnieuw bleek,
dat de partij-verhoudingen een
definitief beletsel vormen om
tot een eensgezinde uitspraak te
komen: Ofschoon de motie-La
tuharhary slechts met een ge
ringe meerderheid werd aange
nomen, bestaat geen twijfel, dat volgens het unaniem gezichts
punt Nederland niet het recht
heeft in te grijpen in binnen
landse aangelegenheden.
De achtergrond van het ge
hele debat was, dat Nederland
nog steeds niet geestelijk bereid is de Indonesische souvereini
teit te erkennen, hetgeen aan de debatten een bijzonder bitter
karakter gaf.
De belangrijkste conclusie is,
dat er een stijgende neiging be
staat om irt het bijzonder de be
trekkingen' met Nederland
beëindigen, zelfs indien deze
voor Indonesië van bijzonder
belang zijn, hetgeen men overi
gens ontkent. Een tweede be
langrijk element is, dat men band tussen de kWestie-Attibon
en de kwestie-irian veronder
stelt. Men ziet de kwestie-Ambon algemeen als een voorpost
vecht inzake de oplossing van
de kwestie-lrian.
EXTRACTO COLONIA POLVOS
AVYRURGIA
• Disiribuidores en CuraQan
1 JULIUS L.PENHA & SONS. INC. }
ONTVANGEN:
nieuwe collectie kunstbloemen
en
Hollandse schilderijen
bij
LR BQNRNZR BRHDÏSÏR.MÏ 35 (OÏP,). Tel. 3239.
Voordelige prijzen.
Piscadera Club
ZONDAG 15 OCTOBER
NASI CORENC
TAFELRESERVERING VERZOCHT
TEL. 3350
I^
mmMa* m ■ ■■ ,-1,,8 "■ 2
Ha muerto cnstianamente
la Sra. MERIAM de NOLASCO. I
Su Esposo y omigos que suscriben suplican a sus amistades
y relacionados acomoanarles al actö del entierro que se
verificara esta tarde a las 4 p.m.
Casa Mortuoria
Julianaplein No. 11. Oct. 12—1950. ■
Hermogenes Nolosco. js^
Jean Dania. R. F. de Castro. IJ.
E. Mauricio.
Een borrel ?
Graag, maar
L(!|omotief
i-'ger.t: L. Henrïquez,
Vaderdag 12 October 1450 DAGBLAD AMIÖOÊ Dl dURAÖAÓ 3
™*M U een concertbezoeker ? —
Neon, wij willep^niet Uw
muziekkennis aan een 'onder
zoek onderwerpen
"el Uw gevoel Voor artistiek en
Smaakvol Dnikyerk
Kijk eens naar de j Programma? van
" e Kunstkring e. d.
"Gydelcra-Drukwerk"
Puik
- Prima
- Patrut !
Drukkerij GYDELCRAJ Zomttaat
Communiqué's der Zuid Molukken blijven
overwinning melden
's-Gravenhage. — Het bureau van de Zuid-Molukken in Den
Haag heeft gisteren van zijn regering een telegram ontvangen,
waarin uitdrukkelijk de berichten uit Djakarta worden ontkend als zou het Indonesische leger zich reeds in de buitenwijken van
de stad Ambon bevinden. Het telegram zegt, dat „het moreel van het Indonesische leger gebroken is en dat de vijand wanordelijk aan het Hitu-front op de vlucht was geslagen. Op !) October was
het eiland Ceram weer in onze handen".
Het telegram verklaart ver
der, dat dr. J. Leimena, die aan
het hoofd stond van de Indonesische vredesmissie naar de
Zuid-Molukken, „niet in Ambon is geweest". De uitroeping van
de onafhankelijkheid was geen
daad van een groep soldaten,
maar van het gehele Amborinese volk, aldus het telegram.
De schade, die Zondag dooi
de aardbeving en de vloedgolf
werd aangericht, wordt geschat
op 71-2 millioen gulden, aldus
het telegram.
Hulp
Djakarta.
— Het Internatio
nale Rode Kruis heeft blijkens
een boodschap, die door zijn vertegenwoordiger in Djakarta uit
Geneve is ontvangen, 50.000
Zwitserse francs beschikbaar ge
steld voor hulp aan Ambon.
BENOEMING
VOORSTEL VAN UNCI AAN
VEILIGHEIDSRAAD.
Djakarta — De UNCI heeft de
Veiligheidsraad voorgesteld, dat
deze een beroep doet op de Indonesische regering om het be
staande apparaat van de com
missie der Verenigde Naties te
benutten voor het bereiken van
een vreedzame oplossing van de kwestie-Ambon.
Washington. — Aneta ver
neemt vandaag, dat de E.CA.,
Joseph Smart benoemd heeft tot waarnemend hoofd van de Ame
rikaanse; technische en economi
sche commissie voor Indonesië.
AGENDA
WEST-END: ~Tonight and every night" 19
en 21.15 uur.
CINELANDIA: „The phantom lady' 19 en
21 uur.
kOXY: „Intermezzo" 19 en 21 uur.
COLONNE RODE KRUIS: Ingeval van nood
bellen: J. R. v. Gatten, tel. 1189 (dag en
nacnt).
SCHEEPSREPARATIE C.P.N.: Wachtdienst,
Th. v. Praagh, van 7—15 uur, tel. 1193.
WIT-OELE KRUIS: De nachtdienst der ver
pleegsters wordt waargenomen door:
Zuster v.d. Honeergh, Markstraat 1, tel. 1836
APOTHEKEN: De weekdiensten der apo
theken worden waargenomen door: Boti
ca Juliana, Julianaplein 6, tel. 2400 en Bo
tica Americona, Bredestraat 159 (O.), tel.
3636.
CURACAOS MUSEUM: „Exhibicion di nos
arte", dagelijks: 10
— 12, 2 — 5 en van
7.30
— 9.00 uur n.m. (t/m 15 Oct.)
OPENSTELLING TELEGRAAFKANTOREN: Te
legraafkantoor Wilhelminaplein (CWZ-ge
bouw): dag en nacht geopend.
Telegraaf kantoor Handelskade 15: dage
lijks van 07.0 P — 24.00.
rolegraarkantoor Curacao
— Hato: dage
lijks van 07.Q0 19.00
Ons ieuilleton
Verschrikking in
Huize Bryton
— Het spijt mij genoeg, dat
ik niet thuis geweest ben, riep
Ralph op woeste toon. — Ik ben
ontsnapt, maar die lieve, oude
ziel is het slachtoffer! O, het i.-;
verschrikkelijk
— verschrikke
lijk!
Eensklaps echter maakte de
woedende trek op zijn gelaat
plaats voor een verbijstering.
— Maar wie zou mij wensen
te doden? ging hij voort.

'Heeft U daar wel aan gedacht, mijnheer Blake? Wie zou mij
het leven willen benemen?
— Dat, antwoordde Blake, —
is juist de vraag.
— Maar een vraag, die niet
te beantwoorden is, protesteerde de jonge dokter.
— In de gehe
le wereld bezit ik geen enkele
vijand. Ik ben niet zoals de
meeste anderen. Ik bezit geen
uitgebreide kring van vrien
den en kennissen. Gans mijn
aandacht concentreert zich
voornamelijk op mijn werk. Ook ben ik niet rijk, zodat niemand
door mijn dood enig voordeel
zou genieten.
— Toch is er niets te veran
deren aan het vitale feit, waar
alles óm draait, dat juffrouw
Bettins in uw slaapkamer werd gedood, dokter Clayton, hernam
Blake kalm.
— Het was slechts
door een gril, dat zij in uw bed sliep, — een gril, die haar nood
lottig werd. Uw afwezigheid
was totaal onverwacht. Ik ben
er vast van overtuigd, dat de
politie haar tijd verspilt, wan
neer zij de een of andere denk
beeldige vijand van juffrouw
Bettins zoekt.
Geschrokken keek Ralph op.
— Maar wat heeft de geheim
zinnige man, die met tante
Betty in de tuin twistte, dan te beduiden? vroeg hij. —Er is
geen twijfel aan, dat dat voorval inderdaad heeft plaats gegrepen. Ellen heeft dat verhaal absoluut niet verzonnen.
Mijns inziens heeft die
geschiedenis geringe betekenis
en hield het geen verband 'met de moord, zei Blake.
— Mis
schien zullen wij nooit de waarheid daaromtrent vernemen.
Mijn gedachten blijven zich
steeds bewegen om het feit, dat juffrouw Bettins in uw bed sliep. De aanvaller zag in het donker
niet wat had plaats gegrepen.
Hij zag een vage gedaante in het bed en sloeg toe. Het moet een
man van buitengewone lichaamskracht geweest zijn, want de
dolk was log en bovendien bot Verder was het wapen uit Bulgarije afkomstig. Nu zou ik gaarne 'willen, dokter Clayton, dat
U eens zorgvuldig nadacht. Is U een man bekend, of een mógerijke vijand, die het op uw leven voorzien heeft? U heeft daar
even verteld, dat U geen enke'e vijand op de wereld bezit, maar U zult mij toestaan te twijfe
len. . .
— Een ogenblikje, onderbrak
hem Ralph, terwijl zijn ogen
vonken schoten. — Ik dacht
aan een voorval in het hospi
taal, maar ik zette het onmid
dellijk weer van mij af. Het lijkt zo ver gezocht. Maar mis
schien is er een kleine mogelijkheid —.
— Meent U mij te zeggen, dat
U bekend' bent met een Bul
gaar? vroeg Blake.
— Hebt !
het verleden te maken gehad
met iemand van Bulgaarse na
tionaliteit?
— Dat heb ik, zei dokter Clay
ton grimmig.
— Ha.'
:— Hij is echter dood!
— Dood? herhaalde Blake.
— Dat begrijp ik niet —.
Eensklaps brak hij af, want
inspecteur Cooper, vergezeld
door een zwaargeboude politie
agent, kwam aansnellen. Cco
per leek ten zeerste opgewon
den.
— Het schijnt, dokter Clay
ton, dat uw dienstbode on 3
enigszins op een dwaalspoor
heeft gebracht, zei hij. — Ik
beweer niet, dat zij het met opzet deed, maar hier is de
„geheimzinnige vreemdeling",
die gisteravond met juffrouw
Bettins ruzie gemaakt heeft.
— Wat bedoelt U? vroeg
Ralph verwonderd.
— Dit is agent Melrose, wiens
dienst te middernacht eindigde, antwoordde de inspecteur. —
Zodra hij van de moord vernam, maakte hij een speciaal rappor., waardoor „de twist" volkomen
opgehelderd is.
—Ja mijnheer, bevestigde
Melrose, saluerend. — Gister
nacht bevond ik mij op mijn
ronde en passeerde dit huis, toen juffrouw Bettins naar buiten
kwam en mij riep; zij zei, dat
zij mij had horen aankomen en een woordje met mij wenste te
spreken.
— Welnu?
— Wij maakten in hel geheel
geen ruzie, mijnheer, hernam
de politie-agent.
— Ik begrijp
niet waar uw dienstbode dat
vandaan heeft gehaald.
— Ik ben er volkomen van
overtuigd, dat Ellen haar
haal in de volle oprechtheid go
daan heeft, zei de dokter kortaf.
— Zij werd wakker door het
dichtslaan van de voordeur en
het kwam haar voor, dat de
stem van juffrouw Bettins een
opgewonde klank had.
— Daai- is wel iets van aan,
mijnheer, gaf de agent toe. — En
nu U het er over hebt, geloof ik inderdaad, dat de voordeur
dichtsloeg, maar op dat moment schonk ik er niet te veel aan
dacht aan. Het was vannacht
nogal winderig. Juffrouw Bet
tins vroeg mij, of ik even achter in de tuin wild,e gaan kijken,
met het oog pp een verdaph*
iemand die vermoedelijk een
oogje op haar kippen had.
— Hoe laat was dat? vroeg
Blake.
— Tien minuten voor half
elf, mijnheer, zei Melrose
prompt.
— Ben je zeker van die tijd?
— Absoluut, mijnheer, v
om half elf moest ik aan de in
fepecteuu rapport uitbrengen. Ik
moest nog enige afstand afleg
gen en ik wenste niet te laat te komen, legde hij uit.
Zijn woorden dekten het ver
haal van Ellen voikomen; ook
de genoemde tijd klopte pre
cies.
— Ik vertelde juffrouw Bet
tins, dat ik op het ogenblik
1 tijd had, daar ik de in
specteur moest ontmoeten, ging
Melrose voort. — Hierop werd
zij kwaad. Zij vroeg mij, waar
voor de politie dan eigenlijk"
diende, als zij de fatsoenlijke
ingezetenen niet hielp. U be
grijpt wel, mijnheer, wat zij allemaal opmerkte. Ik legde haar
uit waarom ik op dat ogenblik
niets kon doen, maar ik beloofde haar er rapport van te zul
len maken. Ten zeerste in haar
wiek geschoten keerde zij daar
op naar de voordeur terug, na-<
vat zij mij. nog toegevoegd had,
dat zij evengoed kon rapporte
ren als ik.
— U ziet dus, dokter, dat
van dat geheim niet veel overblijft — het is in rook opge
gaan, merkte inspecteur Coo
per op sombere toon op.
— Juf
frouw Bettins had geen ruzie
gehad met een geheimzinnige
man, die haar in het verleden
bekend was geweest;
derstel dat die kippeH"J
maar op een mythe
Blake keek Ralph
nend aan en deze b<
komen wat de detectiej
de. Dit laatste nieuws
overeenstemming met
theorie, dat de noodlotf*J stoot voor Ralph zelf.
was geweest.
— Dus Cooper, het s
je opnieuw móet , 't,'|
— Toch zijn er een l' 1
ren, die je misschien
kunnen heipen. J
— Welke sporen? Nl
inspecteur verbaasd.
niê'
— Heb je ze dan
"
merkt?
— Ik mag gehange
als ik iets gezien hen. a,l 'y de Cooper geprikkeld. U te beweren, mijnhi
dat U enige sporen 'èc
hebt? i
— Het geval is nif' ~■
van alle aanknopingspu 11 j stokefi, merkte Blake °f'Jl zie een of twee kar
onderzoek voor mij geOPjj
— Dan heeft U meer
l
dan ik, mijnheer, ei
speeteur bits.
PROTEST
Djakarta.
— Merle 11. Coch
ran, de Amerikaanse ambassa
deur in Indonesië, heeft Dins
dag een bezoek afgelegd bij pre
mier Mohammed Natsir en de
minister van buitenlandse zj
ken, Moh. Roem, in verband met het Amerikaanse protest tegen
een toespraak door de ambassa
deur van de Chinese Volksrepu
bliek, welk protest door de Indonesische regering niet werd be
antwoord.
— Met ingang van 1 October
wordt de administratie en supervisie van het grondpersoneel op
het Hamburgse vliegveld Fuhl
buettel weer aan de Duitse autoriteiten teruggegeven.
CUROM.
Donderdag: 17.30 Uitzending voor de rij
pere Jeugd; 17.50 Al Jolson souvenir pro
gramma; 18.10 Actuele causerie; 18.15
Dincrmuziek; 18.45 Nieuws 19.00 Uitzen
ding in het Papiament; 19.30 „Wat de
handel U biedt"; 20.30 "Van onze Neder
landse Correspondent;' 20.45 Bont program
*ma met Toon Hermans; 21.55 Nieuws en
sluiting.
P.C.I.
Donderdag: 19.00 Nieuws; 19.20 Kleine
Portretten, Louis Davids; 19.30 „De Week in
Nederland '; 20.00 Nieuws; 20.05 Zuid Amerika in het nieuws 20.20 Europees Orkest
concert; 20.50 Causerie; 21.00 Reportage;
21.07 Gram. muz.; 21.13 Avondgebed; 21.16 Sluiting.
EMMASTAD
WACHTDIENSTEN:
C.P.I.M.
Telegram Afdeling: 23.00
— 7.30 uur J.
Kokshoorn, tel. 2038.
Personeel Afdeling: J. J. A. v.cl. Burg,
Koninginntlnan 9, tel. 2272.
Materialen Afdeling: M. Plabier, JD Troe
piaa'weg 19, tel. 4325.
C.S.M.
Rederij: G. de Rooy, tel. 2076—2843.
Scheepsagentschap: 8.00 — 18.00 uur,
19.00 23.00 uur kantoor, tel. 2458—2551;
18.00
— 19.00 uur, 23.00 — 8.00 uur G. H.
van Leeuwen, tel. 2174.
Dok Afdeling: A. Voordenhout, tel. 2932.
Bioscoop: „Mystery in Mexico". Toegang
boven 16 jaar.
AVROS (19 meter).
Donderdag: 16.00 Reclame-uitzending;
16.30 Voor de jarigen; 17.15 Naar bed;
17.25 Omroep-advertenties; 18.00 ~'n Plaatje en 'n Praatje"; 18.40 Nieuws; 19.01 Kawina
band „Kondreman"; 19.35 Intermezzo; 19.40
Uitzending voor de Oudere Jeugd; 20.00
Advertenties; 20.15 V.1.P.; 20.25 Intermezzo; 20.30 U vraagt, de Avros draait; 21.25
Nieuws en sluiting. fIRST
AID FOR f*Je3
Zuur op de maag
Alka-Seltzer verdrijft in een
minimum van tijd zuur op de
maag. Gooi een tablet in een glas water.
Het bruist en smaakt goed.
Hou het bij de harid.
No. 13
Desinfecteer uw toilet met LYSOL
Als U het toilet schoon maakt, of de vloer,
desinfecteer dan door LYSOL aan het
water toe te voegen. Doe 2'/., eetlepel
LYSOL in elke 5 liter water.
LYSOL vernietigt de microben en is
geurwerend. LYSOL is een geconren
treerd desinfecterend middel,
met reinigende werking. Des
infecteert en reinigt tegelijk.
nor. no B-rw-REC. iïtimi U-_
Asthma Slijm OpDa EersteDag Opgelost
Verstikkende, hijgende, piepend* Aitn
«na en Bronchitis vergiftigen Uw lichaam, sndermljnen Uw energie, verwoesten Uw gezondheid en verzwakken Uw hart. In t minuten circuleert Met.daco—het voorschrift van een beroemden dokter—ó."*or hst bloed, snel een eind makend aan -n»
aanvallen. Ds eerst* d* beste dag wonO het beklemmende clljm opgelost, aldus vrije gemakkelijke ademhalfng en verkwikkend* slaap gevend. Oeen verdoovend* middelen, geen rook, geen Inspuitingen.
Neemt eenvoudig de aangename, smaaklooze Mendaco tabletten bij Uw maaltij
den in en wordt geheel bevrijd van Asthm» en Bronchitis in een ommazlen, «olfs Indien U gedurende Jaren daaraan geleden heeft. Mendaco Is too succesrijk dat het gegar
andeerd wordt U een vrije, gemakkelijk* ademhaling te geven binnen U uur en binnen 8 dagen geheel een einde te maken aan Uw \sthma, of ge krijgt Uw geld terug tegen lrJ*v*rlng van het ledige pakje. Haal
Msndaco bij Uw
TA M _a — _ apotheker. D» Menaaeo >•
fanflsS Atikmm t ÊrtmtkMi • B—lkT
DAGBLAD AMIGOE Dl CURACAO 4
il—— "I
lls ook het beste |
LI
om sla aan te I
voer smakelijke j^^SrS^^fc- J
hap;es moet U I^7^s2^^^^
AKGO cue |f^^S}l
gebruiken. I I
Vsraag er naar. JJ I
Distributeur (lj^^^J'l
B. J DE CASTRO Postbus Mo. 32 %=::::^^^MS&lMlri
Curacao.
, ARGO is een gedeponeerd handelsmerk
FT»ducls Refining Company New Vork, U.S.A
ertegenwoordiger:
B. J. DE CASTRO
Apartado 32 — Curacao
Morris E. Curiel & Sons, I
Breedestraat 44.
Phone: 1160.
DISTBIBUTORS OF:
„CHESTERFIELD"
The milder cigarette that satisfie*|
„SCHLITZ"
beer that made Milwaukee
Everybody's favorite.
mmo" I Cuban Rum. For all ocasions.
Een Schoonheïdskuur met het j^tjfiÈËJL
heerlijke schuim van Palmolive Zeep o|^SHSk
EEN NIEUWE SENSATIE!
Nieuwe Geur! Nieuwe Charme! Nieuwe Fleur! A m
Volgens de uitspraak van doctoren is het mogelijk JÉ :^^H|
datook U een beter temt krijgt, door het gebruik J§ «P^lllf
Millioenen vrouwen zullen in het Dus volg de raad die 36 doctoren «|r ,^jj
tßßa»»g*»ytew WBH iMÏÏüH voor de \\\N\\\\\\\\\\\\\VMW tI&X -MéM «*7 »£^
■Ijll Mlft/fjiëne
Het is zo eenvoudig het toilet schoon
yÉ 1 111 in te nou<^en - Alleen wat „Harpic" in de
pot strooien en dit er 's nachts in laten
\1 staan—'s morgens doorspoelen. Door de
B__JP' grondige werking van „Harpic'' wordt de
gehele pot gereinigd, gedesinfecteerd en reukeloos gemaakt-zelfs
daar waar men er met geen borstel bij kan. x
HARPIC
WET. GED. IStol
HET REINIGINGSMIDDEL VOOR TOILETTEN
Donderdag 12 Ociob&

Full Text / Transcription of AMIGOE-1950-10-12 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated:

Views: 5875

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.